Публикации

Простор

Центар за обука Центарот за обука претставува опремена и уредена сала со површина од околу 80 м2, на приземје, со директна дневна светлина, лесно

Повеќе »
Play Video
Play Video

Публикации

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

351.74/.75:351.746.3]:005.56/.57(497.7)
351.74/.75:351.759.5]:005.56/.57(497.7)

ЈАВНА и приватна безбедност : координација и соработка. – Скопје :
комора на РСМ за приватно обезбедување, 2021. – 177 стр. ; 23 см

Фусноти кон текстот. – Библиографија: стр. 169-177

ISBN 978-608-66545-3-5

а) Безбедност — Јавна и приватна — Координација и соработка — Македонија

COBISS.MK-ID 56021765

CIP – Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

343.85:343.341
343.98:343.341
343.341:351.746.3

ДИМОВСКИ, Злате

Тактика на примена на стандардни процедури пост терористички напади / Злате Димовски. – Скопје : Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување, 2021. – 151 стр. : илустр. ; 25 см

Фусноти кон текстот. – Библиографија: стр. 149-151

ISBN 978-608-66545-1-1

а) Тероризам — Безбедносни служби — Мерки и активности б) Тероризам — Приватно обезбедување

COBISS.MK-ID 55684101
COBISS.MK-ID 55993349

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

334.728:351.746.3]:005.963(497.7)(047.31)
334.728:351.759.5]:005.963(497.7)(047.31)

ДЕАНОСКА Трендафилова, Александра
Зголемување на конкурентноста на правните лица кои вршат приватно обезбедување преку професионализација на кадри и стручно вршење на јавните овластувања : (професионален и стручен развој) : студија / Александра Деаноска Трендафилова, Марина Малиш Саздовска, Сања Керметчиева. – Скопје : Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување, 2021. – 1 ЦД ; 12 см

Начин на пристапување (URL): https://obezbeduvanje.org.mk/publikacii/. – Текст во PDF формат, содржи 82 стр., илустр. – Наслов преземен од екранот. – Опис на изворот на ден 28.12.2021. – Фусноти кон текстот. –
Библиографија: стр. 80-81

ISBN 978-608-66545-2-8

1. Малиш Саздовска, Марина [автор] 2. Керметчиева, Сања [автор]
а) Приватно обезбедување — Правни лица — Професионален и стручен развој — Македонија — Истражувања

COBISS.MK-ID 55993349


CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

334.728(497.7)”2000/20″

МОНОГРАФИЈА 20 години приватно обезбедување во Република Северна Македонија. – Скопје : Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување, 2020. – 56 стр. : илустр. ; 25 см

ISBN 978-608-66545-0-4

а) Приватно обезбедување — Македонија — 2000-2020

COBISS.MK-ID 52169221

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје
334.728
ЃУРОВСКИ, Марјан
Бела книга за приватното обезбедување [Електронски извор] / [автор Марјан Ѓуровски]. – Скопје : Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување, 2019
Начин на пристапување (URL): https://obezbeduvanje.org.mk/publikatsii/. – Текст во PDF формат, содржи 24 стр. – Наслов преземен од екранот. – Опис на изворот на ден 31.07.2020
ISBN 978-608-66216-8-1
а) Приватно обезбедување
COBISS.MK-ID 51658245

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје
351.746.5-051(497.7)
351.746.5-051(497.6)
351.746.5-051(497.6)
БАКРЕСКИ, Оливер
Приватен безбедносен сектор во Југоисточна Европа : случајот С.
Македонија, Босна и Херцеговина и Хрватска / Оливер Бакрески, Јасмин Aхиќ, Иван Наѓ. – Скопје : Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување, 2019. – 327 стр. ; 25 см
Фусноти кон текстот. – Библиографија: стр. 305-327
ISBN 978-608-66216-5-0
1. Ахиќ, Јасмин [автор] 2. Наѓ, Иван [автор]
а) Приватно обезбедување – Македонија б) Приватно обезбедување – Босна и Херцеговина в) Приватно обезбедување – Хрватска COBISS.MK-ID 111394058

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје
323.284:351.746.5-051(497.7)(035)
ДИМОВСКИ, Злате С.
Заштита при терористички напади / Злате С. Димовски, Кире Б.
Бабаноски, Ице Н. Илијевски. – Скопје : Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување, 2019. – [113] стр. : илустр. ; 25 см
Фусноти кон текстот. – Библиографија: стр. [104-107]. – Содржи и:
Прилози
ISBN 978-608-66216-7-4
1. Бабаноски, Кире Б. [автор] 2. Илијевски, Ице Н. [автор]
а) Терористички напади – Заштита – Приватно обезбедување – Македонија – Прирачници COBISS.MK-ID 111860490

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје
351.746.5:316.654(497.7)”2018″(047.31)
351.746.5:316.774(497.7)”2018″(047.31)
351.746.5-051(497.7)”2018″(047.31)
ВАНКОВСКА, Билјана
Довербата и перцепцијатра на приватниот безбедносен сектор во Република Македонија низ призмата на граѓаните, на медиумите и на вработените / Билјана Ванковска, Оливер Бакрески. – Скопје : Комора на Република Македонија за приватно обезбедување, 2019. – 126 стр. :
табели, граф. прикази ; 25 см
Библиографија: стр. 121-125. – Содржи и: Прилог
ISBN 978-608-66216-3-6
1. Бакрески, Оливер [автор]
а) Приватно обезбедување – Јавно мислење – Македонија – 2018 – Истражувања б) Приватно обезбедување – Медиуми – Македонија – 2018 – Истражувања в) Приватно обезбедување – Саморецепција на работниците – Македонија – 2018 – Истражувања COBISS.MK-ID 109705482

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје
351.746.5-051(497.7)
МИТРЕВСКА, Марина
Правци за иден развој на приватната безбедност во Република Северна Македонија / Марина Митревска, Николина Кениг. – Скопје : Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување, 2019. – 53 стр. : илустр. ; 25 см
Фусноти кон текстот. – Библиографија: стр. 47. – Содржи и: Прилог
ISBN 978-608-66216-6-7
1. Кениг, Николина [автор]
а) Приватно обезбедување – Развој – Македонија COBISS.MK-ID 111860234

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје
334.728:351.759
334.728:351.759.5
ЃУРОВСКИ, Марјан
Безбедноста на домот преку приватното обезбедување и превенција на безбедносните ризици [Електронски извор] : студија / автори Марјан Ѓуровски, Александра Деаноска, Сања Керметчиева. – Скопје : Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување, 2019
– Фусноти кон текстот. – Библиографија стр. 43-46 ISBN 978-608-66216-4-3
1. Деаноска, Александра [автор] 2. Керметчиева, Сања [автор]
а) Приватно обезбедување б) Приватно обезбедување – Безбедност на домот COBISS.MK-ID 111763978

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје
351.746.3
351.759.4
БАКРЕСКИ, Оливер
Безбедноста низ призмата на приватната безбедност / Оливер Бакрески, Стојан Славески, Живко Гацовски. – Скопје :
Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување, 2018. – 282 стр. ; 25 см
Фусноти кон текстот. – Библиографија: стр. 257-280
ISBN 978-608-65990-6-5
1. Славески, Стојан [автор] 2. Гацовски, Живко [автор]
а) Приватна безбедност – Теории
COBISS.MK-ID 105444874

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје
351.746.5:[336.74:656.125(035)
ИЛИЈЕВСКИ, Ице Н.
Физичко обезбедување на лица и објекти / Ице Н. Илијевски, Злате С. Димовски, Кире Б. Бабаноски. – Скопје: Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување, 2018. – 115 стр.;
26 см
Библиографија: стр. 91-97.
– Содржи и: Прилози
ISBN 978-608-65990-2-7
1. Димовски, Злате С. [автор]
2. Бабаноски, Кире Б. [автор]
а) Приватно обезбедување COBISS.MK-ID 102146058

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје
355.45
БАКРЕСКИ, Оливер
Заштита на критична инфраструктура / Оливер Бакрески, Тања
Милошевска, Ѓорѓи Алчески. – Скопје : Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување, 2017. – 223 стр. : граф. прикази ; 21 см
Фусноти кон текстот. – Библиографија: стр. 213-223
ISBN 978-608-65990-4-1
Државна безбедност – Критична инфраструктура
COBISS.MK-ID 102853898

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека «Св. Климент Охридски», Скопје 355.45(035)
МИТРЕВСКА, Марина
Прирачник за обезбедување на критичнaтa инфраструктурa / Марина Митревска, Роберт Микац.
– Скопје : Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување, 2017. – 63, 55 стр. ; 25 см
ISBN 978-608-65990-5-8
Микац, Роберт [автор]
а) Критична инфраструктура – Државна безбедност – Прирачници COBISS.MK-ID 103781898

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека «Св. Климент Охридски», Скопје 355.45(035)
МИТРЕВСКА, Марина
Прирачник за обезбедување на критичнaтa инфраструктурa / Марина Митревска, Роберт Микац.
– Скопје : Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување, 2017. – 63, 55 стр. ; 25 см
ISBN 978-608-65990-5-8
Микац, Роберт [автор]
а) Критична инфраструктура – Државна безбедност – Прирачници COBISS.MK-ID 103781898

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ Скопје
351.78:351.746.5]:340.13(497.7)(047.31)
ПРАВНА рамка за обезбедување на критичната инфраструктура : со осврт на обезбедувањето на критичната инфраструктура во Република Северна Македонија. – Скопје : Комора на Република македонија за приватно обезбедување, 2016. – 72 стр. : илустр. ; 23 см
Фусноти кон текстот. – Библиографија: стр. 70-72
ISBN 978-608-65990-1-0
а) Критична инфраструктура – Национална безбедност – Северна Македонија – Истражувања
COBISS.MK-ID 101758986

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ Скопје
351.746.5:[336.74:656.125(035)
БАБАНОСКИ, Кире Б.
Библиографија : стр.91-97. – Содржи и : Прилози
ISBN 978-608-65990-2-7
1. Илијевски, Ице Н. [автор] 2. Димовски, Злате С. [автор]
а) Приватно обезбедување
б) Обезбедување на транспорт на пари – Развој – Северна Македонија
COBISS.MK-ID 102146058

CIP– Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски”,Скопје
351.746.5:316.653(497.7)
ВАНКОВСКА, Билјана
Приватниот безбедносен сектор во Република Северна Македонија: меѓу потребите и јавната (не) доверба/ Билјана Ванковска.-Скопје :
Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедуваљње, 2016. – 70 Стр. 65 – 67.
– Содржи и: Прилог
ISBN 978-608-65990-3-4
а) Приватно обезбедување – Јавно мислење – Северна Македонија – 1994 – 2016 COBISS.MK – ID 102191114

CIP– Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски”,Скопје
351.759.5:061.231]:005.334
ПЛАНИРАЊЕ и процена на ризик : (во функција на заштита на лица, имот и планирање) / Зоран Кековиќ…[и др. ].
– Скопје : Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување,
2016. – 231 стр. : граф.прикази; 23 см
Автори: Зоран Кековиќ, Оливер Бакрески, Стевко Стефаноски, Славица Павловиќ. – Библиографија: стр. 221 – 231
ISBN 978-608-65505-9-2
Кековиќ, Зоран [автор]
а) Приватно обезбедување – Управување со ризици COBISS.MK-ID 100709130

CIP– Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски”,Скопје
351.746.5(082)
МЕЃУНАРОДНА научна конференција
Приватна безбедност во XXI век : искуства и предизвици /
Меѓународна научна конференција ; [уредувачи Билјана Ванковска,Оливер Бакрески]
Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување 405 стр. : илустр. ; 23 см
а) Приватна безбедност – Зборници COBISS.MK-ID 101498890

CIP– Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски”,Скопје
351.746.3:061.231(497.7)’’2000/2015
351.759.5:061.231(497.7)’’2000/2015
КОМОРА на Република Северна Македонија за приватно обезбедување :
2000-2015. – Скопје: Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување,
– 67 стр.: илустр.; 25 см
ISBN 978-608-65505-8-5
а) Комора на Република Северна Северна Македонија за приватно обезбедување – 2000 – 2015
COBISS.MK-ID 99349258

CIP– Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски”,Скопје
351.746.3(497.7) 351.759.4(497.7)
ПРИВАТНА безбедност: теорија и концепт / Оливер Бакрески … [и др.].
– Скопје: Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување,
– 267 стр.; 24 см
Фусноти кон текстот.
– Автори: Оливер Бакрески, Милан Даничиќ, Желимир Кешетовиќ, Сашо Митевски.
– Библиографија: стр.257 – 266
ISBN 978-608-65505-7-8
1.Бакрески,Оливер [автор]
a) Приватно обезбедување
б) Обезбедување на лица – Развој – Северна Македонија
COBISS.MK-ID 97919498

CIP– Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски”,Скопје
351.746.3(497.7)(094.5.072)
351.759.4(497.7)(094.5.072)
КОМЕНТАР на Законот за приватно обезбедување / Оливер Бакрески …..(и.др).-Скопје : Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување, 2014.-231 стр.; 19 см
Фусноти кон текстот
ISBN 978-608-65505-6-1
1.Бакрески,Оливер (автор)
a) Приватно обезбедување – Северна Македонија – Коментирани закони
COBISS.MK-ID 97153546

CIP– Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски”,Скопје
351.746.3.078.3 (497.7)(035)
351.759.5.078.3 (497.7)(035)
ПРИРАЧНИК за полициски службеници:улога и обврски на полицијата при вршење на контрола и надзор на правните лица кои вршат дејност приватно обезбедување согласно законот за приватно обезбедување.-Скопје: Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување,2014.-47 стр.;20 см
ISBN 978-608-65505-5-4
A) Приватно обезбедување – Контрола и надзор – Северна Македонија-прирачници
COBISS.MK-ID96194570

CIP –Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски”, Скопје
351.746.3(035)
351.759.5(035)
ПРИРАЧНИК за оспособување и полагање стручен испит за физичко обезбедување.-Скопје: Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување,2013.- 300 стр.: илустр.; 24 см
ISBN 978-608-65505-3-0
a)Приватно физичко обезбедување – Прирачници
COBISS.MK-ID 94365706

CIP – Каталогизација во прубликација
Национална и универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски”, Скопје351.746.3:621.3(035)
351.759.5:621.3(035)
ПРИРАЧНИК за оспособување и полaгање стручен испит за техничко обезбедување.- Скопје : Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување,2013.- 224 стр.; 24 см
ISBN 978-608-65505-2-3
а) Технички уреди и средства – Примена – Приватно обезбедување – Прирачници
COBISS.MK – ID 94333962

CIP– Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски”,Скопје
351.746.3:347.72
351.759.5:347.72
БАКРЕСКИ,Оливер
Корпорациски безбедносен систем/Оливер Бакрески, Драган Триван, Сашо Митевски.-Скопје:Комора на Република Северна Македонија за обезбедување на лица и имот,2012.- 273 стр.; 24 см
Фусноти кон текстот.-Библиографија: стр 257 – 273
ISBN 978-608-65505-0-9
a) Корпорациска безбедност
COBISS.MK-ID 92758282

CIP– Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски”,Скопје
351.746.3(497.7)(094.5)
351.759.5(497.7)(094.5)
ЗАКОН за приватно обезбедување.-Скопје:Комора на Република Северна Македонија за обезбедување на лица и имот,2013.-64 стр.;21 см
ISBN 978-608-65505-1-6
a) Приватно обезбедување – Северна Македонија – Закони
COBISS.MK-ID93118986

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски”,Скопје
351.746.3(497.7)(094.9)
351.759.5(497.7)(094.9)
ЗБИРКА прописи од областа на приватно обезбедување.-Скопје:
Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување,2013.- III,98 стр.:илустр.:30 см
ISBN 978-608-65505-4-7
a) Приватно обезбедување – Северна Македонија – Прописи
COBISS.MK-ID 94645770