Комора на РСМ за приватно обезбедување

Простор

Центар за обука Центарот за обука претставува опремена и уредена сала со површина од околу 80 м2, на приземје, со директна дневна светлина, лесно

Повеќе »
Play Video
Play Video

Комора на РСМ за приватно обезбедување

Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување е основана на 21.06.2000 год.

Основни цели на Комората се: заштита и унапредување на стручноста, професионалноста, деловноста и заштита на професијата.

Комората во вид на јавни овластувања ги врши следниве работи:
1. организира оспособување за вршење на работи на приватно обезбедување;
2. организира полагање на стручен испит за вршење приватно обезбедување;
3. издава лиценца за обезбедување;
4. издава легитимација за обезбедување;
5. издава потврда согласно член 13 став (1) точка 3 и став (2) точка 3 и член 14 став (1) точка 3 од Законот за приватно обезбедување;
6. организира гаѓање за работниците за обезбедување, со огненото оружје со кое се вооружени, најмалку еднаш годишно;
7. донесува акти на Комората;
8. води евиденции согласно закон и
9. врши други работи утврдени со овој закон.

Комората ги претставува правните лица кои вршат приватно обезбедување и ги застапува нивните интереси. Сите правни лица кои дејноста приватно обезбедување ја вршат во вид на давање на услуги се здружуваат во Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување, заради заштита и унапредување на стручноста, професионалноста и деловноста и заради заштита на професијата. Правните лица кои вршат приватно обезбедување за сопствени потреби може да се здружуваат во Комората.

Комората дејствува на цела територија на Република Северна Македонија со цел да се обезбеди поуспешно вршење на дејноста обезбедување на лица и имот.

Органи на управување на Комората се:
1. Собрание
2. Управен одбор и
3. Претседател на Комората.

Стручните и административните работи на Комората ги врши стручната служба на Комората. Со работа на стручна служба раководи секретар.