Визија
Професионално и стручно вршење на дејноста приватно обезбедување. Современо, одговорно и ефикасно функционирање. Реален баланс помеѓу квалитетна понуда на услуги и финансиска добивка.
Стратегиски цели
Професионализација
Обезбедување квалитетна работна сила
Јавно-приватно партнерство
Обезбедување на критична инфраструктура
Градење доверба со заедницата
Јавни Овластувања
1. оспособување за приватно обезбедување;
2. стручен испит за приватно обезбедување;
3. лиценца за обезбедување;
4. легитимација за обезбедување;
5. контролно гаѓање;
Мисија
Изградба на оптимален модел на приватното обезбедување како интегрален дел од безбедносниот систем на Република Северна Македонија.
Моделирање и приспособување кон актуелните ризици и загрозувања преку континуирано вложување во сопствените капацитети.
Проширување на кругот на корисници на услугите преку градење партнерски односи на соработка, доверба и почитување.
Previous
Next
Простор

Центар за обука Центарот за обука претставува опремена и уредена сала со површина од околу 80 м2, на приземје, со директна дневна светлина, лесно

Повеќе »
Play Video
Play Video

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ:
Во врска со забраната за движење (полициски час) која стапува на сила од 06.04.2021 и ќе важи до 20.04.2021 год. во периодот 20.00 ч.- 05.00 ч. наредниот ден известуваме дека правните лица коишто вршат приватно обезбедување треба да ги преземат следните активности:
Овластеното лице во правното лице треба да издаде дозвола за движење поединечно за секое лице кое ќе биде работно ангажирано во периодот кога има забрана за движење;
Правното лице треба да изготви и да достави до подрачното СВР список на сите работници коишто ќе бидат работно ангажирани во периодот на забраната за движење, списокот да се доставува на дневно ниво до подрачното СВР.

Активности и настани