Визија
Професионално и стручно вршење на дејноста приватно обезбедување. Современо, одговорно и ефикасно функционирање. Реален баланс помеѓу квалитетна понуда на услуги и финансиска добивка.
Стратегиски цели
Професионализација
Обезбедување квалитетна работна сила
Јавно-приватно партнерство
Обезбедување на критична инфраструктура
Градење доверба со заедницата
Јавни Овластувања
1. оспособување за приватно обезбедување;
2. стручен испит за приватно обезбедување;
3. лиценца за обезбедување;
4. легитимација за обезбедување;
5. контролно гаѓање;
Мисија
Изградба на оптимален модел на приватното обезбедување како интегрален дел од безбедносниот систем на Република Северна Македонија.
Моделирање и приспособување кон актуелните ризици и загрозувања преку континуирано вложување во сопствените капацитети.
Проширување на кругот на корисници на услугите преку градење партнерски односи на соработка, доверба и почитување.
Previous
Next