Информации од јавен карактер

Простор

Центар за обука Центарот за обука претставува опремена и уредена сала со површина од околу 80 м2, на приземје, со директна дневна светлина, лесно

Повеќе »
Play Video
Play Video

Информации од јавен карактер

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која располага Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување со пополнување на Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во Комората на Република Македонија за приватно обезбедување или да го симнат тука.

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адреса на Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување ул. 50-та Девизија бр.34, 1000 Скопје на

e-mail: sanjak@obezbeduvanje.org.mk, како и на факс: 02 – 3298-073.

Граѓаните можат да се информираат за сите прашања од нивни интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер и на телефон: 02-3225-000.

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување за службено лице за посредување со информации од јавен карактер ја определи: м-р Сања Керметчиева.

Листа на информации од јавен карактер на Комората за приватно обезбедување

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2021 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2022