Fillimi

Vizioni
Kryerja e veprimtarisë sigurim privat në mënyre profesionale dhe eksperte Funksionim bashkëkohor, i përgjegjshëm dhe efikas. Bilanc real ndërmjet ofertës cilësore dhe përfitimit finansiar
Kompetenca publike
- trajnim për sigurim privat
- provim profesional për sigurim privat
- liçencë sigurie
- karta e sigurimit
- kontrollim i qitjes
Qëllimet strategjike
Profesionalizëm
Sigurim cilësor i fuqisë punëtore
Sigurim i infrastrukturave kritike
Ndërtim të besimit me komunitetin
Мision
Ndërtimi i një modeli optimal të sigurisë private si pjesë integruese e sistemit të sigurisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Modelimi dhe adaptimi ndaj rreziqeve aktuale dhe investimeve të vazhdueshme në kapacitetet personale.
Zgjerimi i rrethit të përdoruesve të shërbimeve duke ndërtuar marrdhënie partneriteti, besimi dhe respek
Previous
Next