Fillimi

Визија

Професионално и стручно вршење на дејноста приватно обезбедување.
Современо, одговорно и ефикасно функционирање.
Реален баланс помеѓу квалитетна понуда на услуги и финансиска добивка.

Стратегиски цели

Професионализација
Обезбедување квалитетна работна сила
Јавно-приватно партнерство
Обезбедување на критична инфраструктура
Градење доверба со заедницата

Јавни Овластувања

1. оспособување за приватно обезбедување;
2. стручен испит за приватно обезбедување;
3. лиценца за обезбедување;
4. легитимација за обезбедување;
5. контролно гаѓање;

Мисија

Изградба на оптимален модел на приватното обезбедување како интегрален дел од
безбедносниот систем на Република Северна Македонија.
Моделирање и приспособување кон актуелните ризици и загрозувања преку
континуирано вложување во сопствените капацитети.
Проширување на кругот на корисници на услугите преку градење партнерски
односи на соработка, доверба и почитување.

Previous
Next