Bordi drejtues

Bordi drjetues

Bordi drejtues është organ ekzekutiv i Odës.

-Kryetari i Bordit drejtues është njëherit edhe kryetari i Odës.
-Bordi drejtues së bashku me krytarin e Bordit drejtues numërojnë gjithsej 7 anëtarë.
-Seancën e Bordit drejtues e thërret krytari i Bordit drejtues.
-Seanca e Bordit drejtues mund të thërritet me kërkesë prej 1/3 të e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Bordit drejtues.
-Bordi drejtues unanimisht mund të vendosë nëse në seancë marrin pjesë më shumë se gjysma e anëtarëve të bordit drejtues.
-Bordi drejtues vendimet e saj me të drejtë i sjellë me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Bordit drejtues, përveç atyre vendimeve për të cilat nevojitet shumicë të votave.
-Mënyra e thirrjes së seancës së Bordit drejtues rregullohet me rregulloren e punës së Bordit drejtues.
-Kryetarit të Bordit drejtues, anëtarëve të Bordit drejtues ju takon kompensim për punën.
-Niveli i kompensimit caktohet me vendim të vecantë të Bordit drejtues të Odës.
-Anëtarët e Bordit drejtues i zgjedh Kuvendi me mandat prej 4 vitesh, me votim të fshehtë.
-Si anëtar i Bordit drejtues mund të zgjidhet vetëm anëtari me legjitimacion për kryrjen e sigurimit privat, i punësuar tek personi juridik i bashkuar në Odë.
-Bordi drejtues i ka të drejtat dhe obligimet në vazhdim:

Përgaditë seancat e Kuvendit të Odës.
-Kryen vendimet e Kuvendit të Odës
-Vërteton për statutet dhe aktet e tjera të Odës.
-Vendos për ankesat kundër vendimeve të Këshillit disiplinor, të sjellura në procedurë disiplinore.
-Vërteton llogarinë përfundimtare.
-Kontrollon pagesën e anëtarësimit dhe ndërmerr masa kundër personave juridik të cilët nuk e kanë kryer në kohë pagesën.
-Rregullisht përgaditë dhe dërgon propozime dhe mendim deri në Ministrinë e -Punëve të Brendshme.
-Kujdeset për sigurimin e ligjshmërisë dhe pajtueshmërisë ligjore, ndërmerr masa për mbrojtjen e Odës, sjell programe për punën e vitit të ardhshëm, në pajtueshmëri me programin e Kuvendit të Odës. Bordi drejtues vendos edhe për pyetje tjera të cilat janë me ligj dhe statut të vendosura në kopetencat e tij si dhe për ato pyetje të cilën janë në interes të Odës, ndërsa nuk caktohet kopetenca e cilit do organ tjetër
Bordi drejtues nëse punon dhe vepron në kundërshtim me aktet ligjore, statutin dhe aktet e tjera të Odës ose i shkakton dëm Odës ose ndonjë anëtarit të saj si dhe nëse Kuvendi punon në mënyrë jo efikase me vendim të
Bordi mbikqyrës mund ta shkarkon Bordin drejtues në tërësi ose ndonjë anëtarë të saj edhe para përfundimit të mandatit dhe atë:

  1. Nëse punon dhe vepron në kundërshtim me aktet ligjore, statutin dhe akte tjera të Odës.
  2. Nëse i sjeëë dëm Odës ose ndonjë anëtari të saj.
  3. Nëse nuk i kryen detyrat e caktuara ose i kryen në mënyrë të papërgjegjshme, ose i kryen para kohe.
  4. Nëse Bordi drejtues nuk përgadit dhe nuk dërgon raport deri te Kuvendi i Ëdës.
  5. Nëse ndonjë anëtar i Bordit drejtues mungon dy herë pa leje në seancat e Bordit drejtues.
  6. Nëse ndonjë anëtar i Bordit drejtues i është caktuar masë disiplinore.
  7. Nëse ndonjë anëtar i Bordit drejtues me aktgjykim të plotfuqishëm është dënuar për kryrjen e ndonjë vepre penale, ku si dënim është paraparë dënimi me burg prej së paku 6 muaj
  8. Nëse ndonjë anëtar i Bordit drejtues nuk ka më legjitimacion.

Nëse shkarkohen së paku 4 anëtar të Bordit drejtues për arsye të listuara në alinenë 1, pika 1-8 të këtij neni, Bordi drejtues lirohet nga detyra dhe përgaditet procedura për zgjedhjen e anëtarëve të rinj në Bordin Drejtues.

Verica Mileska Stefanovska – Kryetare

Собранието ги избра:

Управен Одбор
Горан Наумовски-Перпетуумобиле, Скопје
Мирољуб Давидов-Секјурити Груп Сервисис, Скопје
Верица Милеска Стефановска-МДН Обезбеднување, Скопје
Самир Билбилоски-2 СС, Кичево
Цветко Чолески-Питон, Охрид
Маја Бојчевска Ѓорѓиевска-ОСА, Скопје
Дарко Блажевски-Дрисла, Скопје