Informata të karakterit publik

Informata të karakterit publik

Qytetarët  e Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të marrin informacion të karakterit publik, të cilat i ka përgaditur ose me të cilën disponon Oda për sigurim privat e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Me plotësim të kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publik, të cilën mund ti marrin në Odën për sigurim privat të Republikës së Maqedonisë së Veriut ose ta zbresin këtu.

Kërkesën për informatë mund ta dërgojnë në formë të shkruar në adresën e Odës për sigurim privat të Republikës së Maqedonisë së Veriut rr. 50-та Девизија бр.34, 1000 Скопје në email sanjak@obezbeduvanje.org.mksi dhe n; fax: 02-3298-073

Qytetarët mund të informohen për të gjitha pyetjet në interes të tyre lidhur me të drejtën për qasje të lirë deri te informatat e karakterit publik dhe në tel: 02-3225-000.

Konform ligjit për qasje të lirë deri tek informatat e karakterit publik, Oda për sigurim privat e Republikës së Maqedonisë së Veriut për person zyrtarë për ndërmjetësim me informatat e karakterit publik e përzgjodhi m-r Sanja Kermetçieva.

Lista e informatave me karakter publik të Odës për sigurim privat.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2021 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2022