Kuvendi

Kuvendi

Kuvendi është organi më I lartë i Odës.

Kuvendin e Odës e formojnë përfaqësues të autorizuar me legjitimacione nga personat juridik të cilët kryejnë sigurim privat, të cilët janë të bashkuar në Odë.

Personat juridik të cilët posedojnë leje për kryerjen e sigurimit privat në lloj të ofrimit të shërbimeve për kryerjen e sigurimit fizik të cilët kanë më pak se 15 legjitimacione për sigurim fizik, nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në seancën e kuvendit.

Personi juridik i cili posedon leje për kryerjen e sigurimit privat, në llojin e ofrimit të shërbimeve të sigurimit fizik, i cili ka 15 deri në 30 legjitimacione për sigurim fizik ka të drejtë për një votë në seancën e kuvendit.

Personi juridik i cili ka leje për kryerjen e sigurimit privat në lloj të ofrimit të shërbimeve të sigurimit fizik, i cili ka prej 31 deri në 45 legjitimacione për sigurim fizik ka të drejtën e dy votave në seancln e kuvendit dhe më tutje edhe për një votë, në secilën nga 15 legjitimacionet e ardhshme për sigurim fizik .

Personi juridik i cili ka leje për kryerjen e sigurimit privat në lloj të ofrimit të shërbimeve për kryerjen e sigurimit teknik, i cili ka më pak se 3 legjitimacione për sigurim teknik, nuk ka të drejtë për pjesëmarrje në seancën e kuvendit.

Personi juridik i cili ka leje për kryerjen e sigurimit privat në lloj të ofrimit të shërbimeve për kryrjen e sigurimit teknik i cili ka nga 3 deri në 6 legjitimacione për sigurim teknik ka të drejtën e 1 vote në seancën e kuvendit.

Personi juridik i cili ka leje për kryerjen e sigurimit privat në lloj të ofrimit të shërbimeve për kryerjen e sigurimit teknik i cili ka nga z7 deri në 10 legjitimacione për sigurim teknik ka të drejtën e dy votave në seancln e kuvendit, dhe më tutje edhe nga 1 votë në secilën legjitimacion të tretë për sigurim teknik.

Personi juridik i cili ka leje për kryerjen e sigurimit privat për nevoja personale, për kryrjen e sigurimit fizik, i cili ka më pak se 10 legjitimacione për sigurim fizik, nuk ka të drejtë për pjesëmarrje në seancën e kuvendit.

Personi juridik i cili ka leje për kryerjen e sigurimit privat për nevoja personale, i cili ka prej 10 deri në 20 legjitimacione për sigurim fizik dhe është i bashkuar në Odë ka të drejtë të një vote në seancën e kuvendit.

Personi juridik i cili ka leje për kryerjen e sigurimit privat për nevoja personale, i cili ka prej 20 deri në 30 legjitimacione, dhe është i bashkuar në Odë ka të drejtë në 2 vota në seancën e kuvendit, dhe më tutje edhe me nga një votë në secilën prej 10 legjitimacioneve të ardhshme për sigurim fizik.

Personi juridik i cili ka më shumë vota në seancën e kuvendit, ka për detyrë të autorizojë një person ti përfaqëson dhe shpalosë të drejtat dhe interesat të personit juridik me numër të votave në bazë të numrit të legjitimacioneve zyrtare.

Derisa personi juridik ka leje për kryerjen e sigurimit fizik dhe leje për kryrjen e sigurimit teknik mundet të autorizojë nga një përfaqësues për secilin lloj të sigurimit

Personi i autorizuar e tregon legjitimitetin e tij me pjesëmarrje në seancën e kuvendit me prokurë valide të personit juridik.

Kuvendi mund të mbahet sipas nevojës

Seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Odës mund të thërret Kryetari i Odës ose në rast të mungesës së tij anëtari i Bordit drejtues, me autorizim të shkruar nga Kryetari i Odës. Kryetari ose personi i autorizuar e thërret mbledhjen e jashtëzakoshme të kuvendit të Odës, me vendim të Bordit Drejtues, e sjellur me shumicë të thjeshtë të numrit të përgjithshëm të Bordit Drejtues ose me kërkesë të shkruar nga më së paku 40% të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të odës

Derisa Kryetari i Odës ose personi i autorizuar nuk e thërret mbledhjen në afat prej 1 muaj prej ditës së sjelljes së vendimit nga Bordit drejtues, ose prej sjelljes në formë të shkruar për thirrjen e Kuvendit, seanca do të thirret me vendim të Bordit drejtues e sjellur me shumicë prej 2/3 prej numrit të përgjitshëm të anëtarëve të bordit drejtues.

Mënyra e thirrjes, puna e kuvendit, rendi dhe disiplina, vendosja e rendit të ditës, si dhe mënyra e vendimarrjes rregullohen me rregullore për punën e kuvendit.

Kuvendi i Odës sjellë:

 1. Statuti i Odës
 2. Rregullorja e punës së kuvendit
 3. Kodeksi i etikës profesionale të personave për kryerjen e punëve në sigurimin privat
 4. Rregullorja për përgjegjësi disiplinore dhe procedurë disiplinore
 5. Vendime, përfundime dhe rekomandime
 6. Zgjedhja e anëtarëve të Bordit drejtues
 7. Zgjedh këshillin mbikqyrës dhe komisione të tjera (të përhershme ose të përkohshme)
 8. Vendos për vlerën e anëtarsimit dhe mënyrën e pagesës
 9. Adopton llogari vjetore të vitit të kaluar
 10. Adopton prgramin për punën e Odës për vitin e ardhshëm
 11. Përcjell dhe adopton raport për aktivitetet e përgjithshme dhe punën e odë, si dhe raporte të veçanta
 12. Kryen dhe aktivitete tjera të caktuara me ligj

Në kuvend udhëheq krytari i Odës a në rast të mungesës, me kuvendin udhëheq anëtar i Bordit drejtues, i autorizuar me shkrim nga Kryеtari i Odës, veçanërisht për atë mbledhje.

Собранието ги избра членовите на:

Надзорен Oдбор
Игор Ангелковски – Патрол ЛТД, Скопје
Ристо Мелков – Армор Секјурити, Гевгелија
Александар Колевски – АД ЕЛЕМ, Скопје

Дисциплински совет
Златко Миткоски – Секјурити МК Агенци, Прилеп
Горан Тасевски – Готас, Куманово
Дејан Хаџи Крстески – ЕВН Македонија АД, Скопје