28.02.2023 – Работилница за критична инфраструктура

Предлогот на Законот за критична инфраструктура покрај идентификација на критичната инфраструктура, според посебна методологија, диретно го факторизира приватното обезбедување како чинител надлежен за заштита на објектите на критична инфраструктура.
Експерти предавачи:
Проф д-р Роберт Микац
Проф д-р Марјан Ѓуровски
Програмата за работилницата опфаќа:
-Законско регулирање на критична инфраструктура
-ЕУ Директива за отпорност на критична инфраструктура
-Местото и улогата на недржавните актери и секторот приватно обезбедување

Leave a Reply