24.02.2021 – Веб-конференција Женско лидерство

ЖЕНСКО ЛИДЕРСТВО за Комората претставува водечка мисла, мотивациска идеја и долгорочна аспирација, која опаќа различни аспекти на промовирање и поттикнување на родова рамноправност, зголемена улога на жената во сите општествени текови и процеси. содржината на оваа веб конференција претставува лепеза од различни теми кои од различни аспекти придонесуваат за остварување на истата цел.

Говорници:

м-р Верица Милеска Стефановска, м-р Магдалена Несторовска, Весна Ивановиќ Костаред, Данела Арсовска, Анета Мануилова, проф. д-р Стојанка Мирчева, проф. д-р Марина Малиш Саздовска, проф. д-р Ана Фрицханд, м-р Билјана Галовска, др. Јана Белеска.

Leave a Reply