07 – 08.03.2024 – Регионална конференција за род и безбедност-Скопје 2024

Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска учествуваше на првата сесија:
Предизвици и можности за родова рамноправност во безбедноста и реформи во
организациската култура

Leave a Reply