02 – 03.11.2023 – Специјализирана обука , Народна Банка

Комората за приватно обезбедување за вработените во НБРСМ организираше специјализиран обука која опфати едукација, обука и вежба за противпожарна заштита, со особен фокус на: гаснење на пожар, спасување и евакуација и давање на прва, помош на повредени лица од пожар во НБРСМ; Правилно постапување на вработените во случај на ситуација на појава на пожар,спасување и евакуација; Меѓусебна Коoрдинација на единицата за противпожарна заштита Употреба на соодветни лични заштитни средства и опрема; Евакуација на вработените и сл.

Leave a Reply