19 и 20.10.2023 – Специјализирана дводневна обука за сопствено обезбедување за работените во приватното обезбедување во ЈП Паркови и зеленило.

Оваа обука ќе понуди унапредување на теоретски знаења во однос на примена на јавнните
овластувања на работниците за приватно обезбедување, но и вежби по сценарио за непосредна
примена на наученото во случајот на приватно обезбедување за сопствени потреби на ЈП Паркови
и зеленила.

Обуката ја спроведува Проф д-р Злате Димовски, од Факултетот за безбедност во Скопје.

Leave a Reply