13 -14.12.2022 – СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА РАБОТНИЦИ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Предавач: Проф д-р Марјан Ѓуровски

Стручноста и професионалноста во вршењето приватно обезбедување подразбираат континуирано надоградување на знаењата и вештините на вработените преку континуирани обуки. Основна цел на оваа дводневна специјализирана обука е да се укаже на потребата од личен развој, така што програмата за обука предвидува теоретски, но и конректни алатки и техники како да се работи на т.н. Growth mindset.

Програмата и содржината на оваа специјализирана обука опфаќаат: Личен развој и Growth mindset, Тимска работа, Комунициски вештини, Трансформација на конфликти, Менаџмент на време и работна ефикасност, Менаџмент на стрес и Емоционална интелигенција.

Leave a Reply