30.06.2020-Седница на Собрание, Скопје

На 30.06.2020 год. во Скопје се одржа седница на Собрание на Комората на РСМ за приватно обезбедување со следниот дневен ред:

1.  Усвојување на извештај за севкупните активности и работа на Комората за 2019 год;

2. Усвојување на годишна сметка за 2019 год. (Финансиски Извештај на Комората за 2019 год.);

3.  Финален извештај од евалуација за спроведени активности согласно Стратегијата за развој на приватното обезбедување во Република Македонија 2016-2020  за 2019 год;

4. Усвојување на Програма за работа на Комората за 2020 год;

5. Избор на изборна комисија;

6. Избор на членови на Управен Одбор;

7.  Избор на членови на НадзоренОдбор;

8. Избор на членови на Дисциплински совет.

Документи:

Извештај за работа за 2019

Финансиски извештај

Програма за работа

Одлука за УО

Одлука за Но

Одлука за ДС

Leave a Reply