28-29.05.2018 год.- Специјализирана обука за приватно обезбедување „Заштита на приватни и јавни објекти“

Обуката „Заштита на приватни и јавни објекти“ понуди исклучителна можност за примена на методот CPTED (crime prevention through environmental design), со која се пренесоа знаења за превенција на криминал преку уредување на околината, со крајна цел заштита на приватните и деловни објекти од кражби, разбојништва и др казнени активности.

Содржината на обуката се состои од: Превентивни програми, Практични искуства, Принципи на методот (видливост, зонирање и сл.), Поделба на просторот (приватен, јавен, полуприватен, полујавен), Практични искуства (состојба пред и потоа).

Обуката ја посетуваа претставници од околу 20 правни лица кои вршат приватно обезбедување.

Обуката „Заштита на приватни и јавни објекти“ ќе понуди исклучителна можност за примена на методот CPTED (crime prevention through environmental design), кога ќе се пренесат знаења за превенција на криминал преку уредување на околината, со крајна цел заштита на приватните и деловни објекти од кражби, разбојништва и др казнени активности.
Содржината на обуката вклучува: Превентивни програми, Практични искуства, Принципи на методот (видливост, зонирање и сл.), Поделба на просторот (приватен, јавен, полуприватен, полујавен), Практични искуства (состојба пред и потоа).

Leave a Reply