08-10.05.2018 Хотел Инекс Горица – Прва меѓународна научна конференција Обезбедување на личности (VIP и VVIP) и објекти: Студија на случај, проценка на ризик и методи и тактики на обезбедување на личности и објекти

Leave a Reply