14-15.12.2017-Скопје, Специјализирана обука-„Едукација и вежбовни активности за постапување во случај на загрозена безбедност“

Комората на РМ за приватно обезбедувазње организираше едукација и вежбовни активности за постапување во случај на загрозена безбедност во зградата на Народна Банка на Република Македонија и спречување на пожар и евакуација на работниците. Специјализираната обука ќе ги обезбеди проверка на усвоените знаења и вештини, но ќе понуди и новини и позитивна пракса во областа на постапување во случај на загрозена безбедност. Едукацијата и вежбовните активности вклучуваат и специјализирани вежбовни сценарија, креирани непосредно за потребите на Народна Банка на Република Македонија.

Комората на РМ за приватно обезбедувазње организираше едукација и вежбовни активности за постапување во случај на загрозена безбедност во зградата на Народна Банка на Република Македонија и спречување на пожар и евакуација на работниците. Специјализираната обука ќе ги обезбеди проверка на усвоените знаења и вештини, но ќе понуди и новини и позитивна пракса во областа на постапување во случај на загрозена безбедност. Едукацијата и вежбовните активности вклучуваат и специјализирани вежбовни сценарија, креирани непосредно за потребите на Народна Банка на Република Македонија.

Leave a Reply