На 15.03.2017 год. студенти од Факултетот за безбедност, Скопје ја посетија Комората на РМ за приватно обезбедување заради поблиско запознавање на дејноста приватно обезбедување во Македонија.

На 15.03.2017 год. студенти од Факултетот за безбедност, Скопје ја посетија Комората на РМ за приватно обезбедување заради поблиско запознавање на дејноста приватно обезбедување во Македонија. Во таа прилика, во функција на поврзување на теоријата и праксата студентите има можност да се запознаат со регулаторната рамка во која се спроведува вршењето на дејноста, со практичниот аспект на вршење физичко односно техничко обезбедување,  со активностите на Комората на РМ за приватно обезбедување и воопшто со сите аспекти на функционирање во дејноста приватно обезбедување, при што го изразија својот интерес за нивно идно вклучување во дејноста приватно обезбедување по целосното завршување на студиската програма.

Leave a Reply