22.09.2022 debat profesional – shkencorë,, Siguria publike dhe privat – nëpërmjet kordinimit dhe bashkëpunimit deri në parandalimin e përbashkët të kërcënimeve dhe rreziqeve ,, dhe promovim të librit ,, Siguria publike dhe private – kordinimi dhe bashkëpunimi,,

Realizimi i bashkëpunimit dhe kordinimit kualitativ mes sigurimit publik dhe privat paraqet prioritet esencial për Odën për sigurim privat dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme. Bashkëpunimi është institucionalizuar në vitin 2018 me anë të memorandumit për bashkëpunim, mirëpo qëllimi është për përmirësim dhe përparim të kordinimit për shkak të ballafaqimit efikas të autoriteteve ligjore si dhe plotësim të përbashkët në organizimin dhe ballafaqimin me masat dhe prohramet parandaluese.
Debati profesional – shkencorë vërtetoi se sigurimi privat me resurset dhe kapacitetet e saja është adoptuar me gjendjet globale të sigurisë dhe mundet në mënyrë adekuate të përgjigjet për nevojat e caktuara, por edhe të ofron vlerë të re e cila do të kontribuon në funksionimin e vazhdueshëm të aseteve tradicionale të sigurisë, veçanërisht policia.
Në kuadër të ngjarjes u promovua publikimi më i ri në KUADËR TË Odës e titulluar ,,Siguria publike dhe private – kordinimi dhe bashkëpunimi,, nga autorët Prof. dr Oliver Bakreski, Prof. dr Marjan Gurovski dhe mgj Leta Barxhieva Miovska, e cila në pjesën hulumtuese u punua me ndihmë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Byroja për sigurinë publik.

Agenda >>

Leave a Reply