28-04-2022 Zagreb-nënshkrimi i memorandumit për bashkëpunim regjional

Organizata për sigurim privat nga Maqedonija (Oda për sigurim privat), Sloveni (Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja), Kroacia (Hrvatski ceh zaštitara), Serbija (Привредна комора Србије-Удружење за приватно обезбеђењеи остале услужне делатности) Rumania (Asociatia Romana a Industriei de Securitate)и Босна и Херцеговина (Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine) dhe Bosnja dhe Hercegovina (Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine) nënshkruan memorandum për bashkëpunim regjional me të cilën e vërtetuan angazhimin për avansimin e aktiviteteve të sigurimit privat nëpermjet bashkëpunimit reciprok dhe koordinimit, në veqanti në raport me shkëmbimin e njohurive, përvojave dhe praksës, organizimit të përbashkët të ngjarjeve profesionale, konferencave, puntorive e të ngjashme.

Leave a Reply