Е-каталог на секторот приватно обезбедување во РСМ

Услуги

Почитувани посетители!
Добредојдовте на Е-каталогот на Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување за услуги кои ги даваат агенциите за обезбедување, а се однесуваат на физичко, техничко, патролно, транспортно и мониторинг обезбедување.

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 2 СС ДООЕЛ КИЧЕВО

Физичко обезбедување подразбира непосредно физичко присуство на нашите вработени во /до обезбедуваниот објект. Вршиме обезбедување на лица-лична заштита,имот,и интервентни активности,манифестации,јавни собири, спортски и културни настани,итн. Располагаме со соодветна опрема , возен парк , комуникациска опрема,обучен кадар и вооружување за да соочиме со најкомплексните предизвици. Доказ за нашата компетентност е нашата успешна соработка со реномирани приватни фирми, државни институции, деловни  банки итн каде нашето присуство било гаранција за безбедност.

Техничко обезбедување опфаќа инсталирање на повеќе видови алармни уреди, видео надзор, уреди за контрола на движење.Секој објект има свои специфики и свое посебно окружување за чија проценка е потребно знаење и искуство.Согласно Вашите потреби вршиме инсталирање на соодветно техничко решение кое ќе Ви овозможи целосен увид и контрола.Врвната опрема и проверените процедури кои Ви ги нудиме се гаранција за квалитетот на нашата услуга.

 

Под Мониторинг услуги се подразбира Мониторинг систем преку 24 часовно следење на објектот,со лица специјално обучени за следење на дојавите преку алармно- безбедносен систем и посета на патролна единица од наша страна. Посетата може да се врши според договор со клиентот, по дојава на паник тастер или на друг начин. Патролните единици се во постојан контакт со нашиот технички центар и времето на реакција е сведено на минимум. На терен имаме повеќе тимови составени од најмалку двајца членови,опремени со потребната опрема за справување со секаква закана.

 

Патролно обезбедување претставува повеќекратна посета на обезбедуваниот објект од нашите патролни единици. Притоа се врши увид и други потребни дејствија согласно специфичните потреби на секој клиент,објект,дом,фирма,банка,здравстена установа

БАЛКАН ЕНЕРЏИ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Физичкото обезбедување врши врз основа на безбедносна процена на загрозеност на објектот, врз основа на: положбата на објектот, состојбата од областа на криминалитетот, јавниот ред и мир, изложеноста и можноста за извршување на закани и др. Согласно планот за физичко обезбедување се врши превентивно проверување и контрола на обезбедуваните објекти за навремено согледување на несакани дејствија (кражби, саботажи, нарушување и сл.) и преземање на понатамошни дејствија за недозволување или спречување на истите. Работните места за физичко обезбедување на објектот се дефинирани по временски и локациски распоред согласно безбедносните барања и потреби на Корисникот на услугите и процената на загрозеност на објектот. Се ангажираат проверени и лиценцирани работници за вршење на услуги од областа на приватното обезбедување, согласно со Законот за приватно обезбедување. Работните задачи се извршуваат законски и на високо професионално ниво. Балкан Енерџи Секјурити врши 24/7 физичко обезбедување во објектите на заштита. Физичкото обезбедување е интегрален дел на сефкупниот безбедносен комплекс од активности, патролирање, дојава, дефинираниот број на работни места, временскиот распоред и интензитет на работење во рамките на одговорностите утврдени со закон, подзаконски и интерни акти на Балкан Енерџи Секјурити кои согласно договорите се имплементираат и спроведуваат од страна на Балкан Енерџи Секјурити со цел создавање соодветни услови за обезбедување и непречено одвивање на дејноста на објектот, заштита на имотот и матријалните добра, заштита на персоналот, странките, деловните партнери, коминтентите и сите други присутни физички лица во објектот и просторот што се обезбедува на Корисникот на услугите. Утврдувањето на точно потребниот број на работници за обезбедување и ППЗ и нивно распоредување по временски периоди е согласно интензитетот на работа во Друштвото. Целта  ефикасно да се изврши попречување на дејствија на незаконско постапување, на внесување на забранети предмети кои би можеле да бидат искористени за извршување на кражби, насилно однесување, нарушување на јавниот ред и мир и прекршување на процедурите и правилата за однесување во објектот што се обезбедува, а кои се пропишани од Корисникот на услугите. Обезбедувањето на ВИП личности се прави согласно потребите и во строга дискреција, врз основа на планови каде што се врши претходна анализа на сите аспекти.

Превентивно-техничките мерки и активности за обезбедување БЕС ги користи преку употреба на електронско-технички, техничко-технолошки средства, помагала и опрема наменети за откривање и спречување на противправни дејствија и активности насочени кон загрозување на безбедноста на вработените и објектите што се обезбедуваат. Се преземаат следните конкретни активности: -Постојано мониторирање (24 часа) на воспоставениот квалитетен видео надзор во објектите на заштита (на надворешниот и внатрешниот периметар). -Воспоставување на внатрешен квалитетен видео надзор во просториите и погоните за производство во одредени објекти на заштита, со цел постојано надгледување на производствениот процес. -Воспоставување на алармни системи во објектите на заштита (против провални, против пожарни и за детекција на гас).

Патролно обезбедување се рализира на барање на кориосникот на услугите со вршење на редовни патролни посети и обиколки на сите објекти кои ги обезбедуваме и врз основа на дојава на повик, аларм или паник тастер. Патролното обезбедување се врши рационално во сите објекти кои ги обезбедуваме. Објектите што ги обезбедува Балкан Енерџи Секјурити превентивно се обележуваат со ознаки на нашата фирма. Со патролната служба се врши превентивно проверување и контрола на обезбедуваните објекти за навремено согледување на несакани дејствија (кражби, саботажи, нарушување и сл.) и преземање на понатамошни дејствија за недозволување или спречување на истите.
Работникот за физичко и патролно обезбедување работните задачи од областа на приватното обезбедување ги врши согласно Договорот со корисникот на услугите по опис на работи и работни задачи.

 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ „БУЛДОГ“

 • Физичкото обезбедување – Претставува координирано поставување агенти задолжени за обезбедување на одреден простор, објекти или лица. Агентите се опремени со соодветна опрема и имаат можност за примена на овластувањата предвидени со закон и со подзаконски прописи. Обезбедување имот – Обезбедувањето имот се врши со цел целосно да се заштитат имотот и вредностите во објектот, личната и материјална сигурност на вработените и на странките што влегуваат во него. Обезбедување лица – Обезбедувањето лица се врши со цел целосна заштита на корисникот на услугата на местото каде што живее, работи и обезбедување на неговото движење. ВИП-обезбедување – Подразбира услуга за лична придружба и заштита (возачи, придружба, телохранител и др.), по усвоениот протокол на настаните. Обезбедување јавни манифестации – Обезбедување јавни манифестации од сите типови (културни, спортски, политички и др.) има цел заштита на учесниците, организаторите и на постителите на манифестацијата, при што се овозможува непречено одвивање на планираните активности од настанот. Патролно обезбедување

Превентивно-техничките мерки и активности за обезбедување БЕС ги користи преку употреба на електронско-технички, техничко-технолошки средства, помагала и опрема наменети за откривање и спречување на противправни дејствија и активности насочени кон загрозување на безбедноста на вработените и објектите што се обезбедуваат. Се преземаат следните конкретни активности: -Постојано мониторирање (24 часа) на воспоставениот квалитетен видео надзор во објектите на заштита (на надворешниот и внатрешниот периметар). -Воспоставување на внатрешен квалитетен видео надзор во просториите и погоните за производство во одредени објекти на заштита, со цел постојано надгледување на производствениот процес. -Воспоставување на алармни системи во објектите на заштита (против провални, против пожарни и за детекција на гас).

Физичко обезбедување на транспорт на помали суми на пари и вредности: Примена на меѓународни стандарди за транспорт на помали суми на пари и вредности, со обучени обезбедувачи.

АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ „ГАРД“

Физичко обезбедување правни лица: Физички обезбедуваме објекти, имот и лица во обезбедуваниот простор на правните лица, со сопствени обучени и овластени обезбедувачи, согласно законските прописи и меѓународни стандарди.
Физичко обезбедување на музички, спортски и други настани: Најголемо искуство и квалитет во обезбедување на масовни собири за големи настани, со обучени, означени и опремени обезбедувачи. Бесконфликтно и превентивно обезбедување, со почит кон гостите и употреба на деловниот бон-тон.
Физичко обезбедување на личности: Примена на врвните меѓународни стандарди на Меѓународната Асоцијација на телохранители ИБА за обезбедување на високи личности, музички и спортски ѕвезди, и на сите кои имаат потреба од тоа, со обучени обезбедувачи кои поседуваат меѓународен ИБА сертификат.
Физичко обезбедување на транспорт на помали суми на пари и вредности: Примена на меѓународни стандарди за транспорт на помали суми на пари и вредности, со обучени обезбедувачи.

Патролно обезбедување: Вршиме и патролно обезбедување на објекти, со сопствени возила и обучени обезбедувачи, како и интервенција по дојава. 

Физичко обезбедување на транспорт на помали суми на пари и вредности: Примена на меѓународни стандарди за транспорт на помали суми на пари и вредности, со обучени обезбедувачи.

ГАРДА АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ - БИТОЛА

Физичкото обезбедување на Гарда опфаќа целосна заштита на лица или вработени во објекти и институции, и овие услуги се прилагодени врз основа на барањата и потребите на клиентите. Физичкото обезбедување се прави врз основа на соосветни правила и процедури кои се дел од работењето на  Гарда, и истите се реализирани од страна на професионалци кои се специјално обучени и лиценцирани за извршување на овој вид на задачи.

Гарда врши техничко обезбедување преку инсталирање, одржување и мониторинг на системи за видео надзор, противпожарни системи, и системи за детекција и дојава за кражба. Гарда одговара за исправноста, правилното работење и постојано ги контролира сите овие системи кои им ги нуди на клиентите за техничко обезбедување, со цел навремено спречување на било какви несакани дејствија.

Техничкото обезбедување од страна на Гарда се врши преку добро направени процедури за работа кои се спроведени од страна на висококвалификувани лица задолжени за вакво обезбедување на објекти, организации и институции.

Патролното обезбедување и мониторинг на Гарда вклучува следење на аламрни ситуации, и ангажирање на мобилните тимови до бараната локација.
Воедно, овој вид на услуги вклучува и 24 часовно следење на сите клиенти со цел грижење на нивната безбеденост во било кој дел од денот.
Гарда се грижи за своите клиенти и преку псотојано известување и давање на неделни или месечни извештаи за сите настанати ситуации и настани.

Патролното обезбедување и мониторинг на Гарда вклучува следење на аламрни ситуации, и ангажирање на мобилните тимови до бараната локација. Воедно, овој вид на услуги вклучува и 24 часовно следење на сите клиенти со цел грижење на нивната безбеденост во било кој дел од денот. Гарда се грижи за своите клиенти и преку псотојано известување и давање на неделни или месечни извештаи за сите настанати ситуации и настани.

АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИМОТИ И ЛИЦА ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА

Во делот на физичко обезбедување ИСГ Бранител Македонија овозможува лично обезбедување, обезбедување на културни, спортски, јавни манифестации, како и обезбедување на приватни настани. Исто така, поседуваме безбедносни огради (бариери) со кои овозможуваме целосна услуга во делот на обезбедување на културни, спортски и јавни манифестации.

Службата за техничко обезбедување се состои од оперативен центар и патролно обезбедување. Двата сектори од оваа служба функционираат 24 часа, секој ден, со цел да се овозможи навремена и непречена координација и комуникација, за најдобра услуга кон клиентите.
Во оперативниот центар пристигнуваат сите типови на алармни дојави (телефонска, радио, GSM-GPRS). По добиената алармна дојава, центарот преку сопствена криптирана радиокомункациска врска ја пренесува информацијата до патролата која се наоѓа најблизу до објектот изложен на ризик. Патролата реагира во најбрз рок, од 3 до 5 минути.

Службата за патролно обезбедување работи 24 часа, под водство на патрол менаџер кој го дава времето на контрола на објект. Тимот за патролно обезбедување е комплетно обучен и опремен со возила со GPS системи, оружје, и дигитален криптиран радио комуникациски систем тип Моторола, кој овозможува чиста комуникација, можност за комуникација преку пораки, и паник тастер.

Агенцијата има обучен, опремен и вооружен тим, во согласност со државните закони, кој е подготвен за обезбедување на транспорт на пари и други вредносни пратки. Возилата со кои се врши транспортот се опремени со современи дигитални криптирани радиокомуникациски и GPS системи, а нивното движење се следи од 24-часовниот мониторинг центар.

ДПТУ КОБРА МОНИТОРИНГ ДООЕЛ – КУМАНОВО

Физичко обезбедување е една од основните услуги кои ги нуди нашата агенција. Квалитетот на физичкото обезбедување го гарантира кадар кој е стручно оспособен и едукациран за извршување на таа функција. За таа цел се врши континуирано усовршување на вештините кај вработените за физичко обезбедување, со следење на најновите достигнувања за потребната опрема како и активна работа врз логистиката на компании на кои нашите вработени им стојат на располагање при извршување на бараните работни задачи. Согласно потребите на клиентите на пазарот нудиме:

 • физичко обезбедување (стражарско или оперативно-информациско обезбедување)
 • Ваша лична заштита – бодигард (лична заштита од страна на високо обучени работници за обезбедување со единствена задача да обезбедат сигурност и дискреција на секој клиент.)
 • 24/7 часовно патролно обезбедување (мониторинг, видео-мониторинг)
 • патролно обезбедување
 • редарска служба (стручниот тим на нашата компанија прецизно ги разработува плановите за обезбедување на јавните манифестации, а веќе 20 години успено ги пружа редарските услуги/обезбедување на концерти, јавни манифестации, прослави и сл.)

Агенција за обезбедување КОБРА во својот делукруг на работа на своите клиенти им пружа целосен спектар на услугата техничко обезбедување и тоа:

 • вградување на алармен систем
 • вградување на систем за видео надзор
 • вградување на против пожарен систем
 • вградување на контрола за пристап
 • вградување на видеодомофонски систем
 • одржување и сервисирање на целиот систем

Нашата агенција нуди услуга со 24 часовно патролно-интервентни групи составени од искусни и обучени тимови кои даваат гаранција за решавање на сите можни алармни ситуации на заштитените објекти. Нивната 24 часовна достапност на терен и континуирана комуникација со ДОЦ (дежурен оперативен центар) е гаранција за целосна безбедност на објектите кои се доверени на нашата компанија преку алармен систем, видео надзор, против пожарен систем кои се приклучени на мониторинг центар.
Мониторинг центарот гарантира брза и навремена реакција на секоја алармна дојава која се случува во моментот, а која е доследно пренесена преку техничка опрема која ги следи најновите технички достигнувања вклучувајќи ја паралелната комуникација и координација на патролното обезбедување со цел навремено превентвно делување на терен и спречување на било каква штетна последица по здравјето и имотот на клиентот. Добрата кооординација на мониторинг центарот резултира со задоволни долгогодишни и нови клиенти кои својата доверба ни ја даваат токму на нас.

Транспортот на пари и вредносни пратки е дел од нашето секојдневно работење. Во време во кое што живееме денес од круцијално значење е безбедноста на вредносните пратки на физички и правни лица. Задоволството на нашите клиенти е само уште еден доказ кој укажува на довербата и успешната соработка која ја нудиме на нашите сегашни и идни/потенцијални клиенти заедно со безбедноста која им ја гарантираме со нашиот стручно-оспособен кадар за извршување на таа функција/услуга.

ДРУШТВО ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРГОВИЈА И ИНЖЕНЕРИНГ КОНДОР БС - СКОПЈЕ ДООЕЛ – СКОПЈЕ

1. Физичко обезбедуавње на банки и финансиски институции,
2. Обезбедување на комерцијални објекти,
3. Обезбедување на индустриско производствени капацитети,
4. ВИП Обезбедување и придружба,
5. Обезбедување на институции и објекти од јавен карактер,
6. Обезбедување во Здравство,
7. Портирски услуги.

Техничко обезбедување и Мониторинг услуги
1. Дојава за отварање-затварање на објекти,
2. Дојава за пожар,
3. Дојава за прекин на напојување на струја,
4. Дојава за паник аларми,
5. Дојава за провала.
Монтажа и сервис
1. алармни системи,
2. противпожарни системи,
3. системи за видео надзор,
4. систем за контрола на пристап.

Располагаме со сопствени екипи за монтажа и сервис на опрема од повеќе реномирани брендови меѓу кои и Paradox, Hikvision, SONY, Samsung , Bosch и многу други.

Техничко обезбедување и Мониторинг услуги

1. Дојава за отварање-затварање на објекти,
2. Дојава за пожар,
3. Дојава за прекин на напојување на струја,
4. Дојава за паник аларми,
5. Дојава за провала.

Монтажа и сервис
1. алармни системи,
2. противпожарни системи,
3. системи за видео надзор,
4. систем за контрола на пристап.

Располагаме со сопствени екипи за монтажа и сервис на опрема од повеќе реномирани брендови меѓу кои и Paradox, Hikvision, SONY, Samsung , Bosch и многу други.

LINUX SECURITY

 • Физичко обезбедување – со основна задача да оствари целосна заштита на работната средина и да се заштити персоналот,сопственоста,имотот и информациите од ризик од повреда,загуба,оштета од криминална,непријателска или злонамерна активност.
 • вип обезбедување – целосна телесна заштита (возачи,придружба,телохранители).
 • патролно обезбедување – мобилни патроли со опремени нови возила и модерни уреди за комуникација за ефикасна интервенција во случај на алармна состојба.
 • централизиран мониторинг центар-24/7 следење и надзор на просториите со помош на безбедносни системи за пожар,аларми и видео надзор.

Агенција за обезбедување на имоти и лица МБИ

Обезбедување на приватни и комерцијални објекти и имоти со униформирани лица целосно опремени за извршување на должноста.
Вип заштита (бодигард) – Придружба и заштита на деловни клиенти со телохранители од висока класа со сопствени луксузни возила

 • Проектирање, инсталирање и одржување на техничка опрема за обезбедување согласно со сите технички прописи и стандарди

Oбезбедување на транспорт и вредности

 • Придружба и заштита на транспорт за вредности, хартии од вредност и акцизна роба на територија на РМ и надвор од неа
 • Интервентен тим за обезбедување
 • Посебно обучен и опремен тим за интервенција, 24 часа / 7 дена во приправност за помош и реакција на посебни ситуации

  Консалтинг услуги и безбедносни проценки
  Совети и стручно мислење, изготвување на елаборат за безбедносна проценка

Oбезбедување на транспорт и вредности

Придружба и заштита на транспорт за вредности, хартии од вредност и акцизна роба на територија на РМ и надвор од неа

Интервентен тим за обезбедување

Посебно обучен и опремен тим за интервенција, 24 часа / 7 дена во приправност за помош и реакција на посебни ситуации

Консалтинг услуги и безбедносни проценки

Совети и стручно мислење, изготвување на елаборат за безбедносна проценка

МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Физичкото обезбедување подразбира целосна заштита на лица, објекти и сите видови на предмети и работи во нив, односно постојано или привремено присуство на вработени во заштитениот објект со цел да се заштитат од отуѓување, оштетување, и други несакани настани. Физичкото обезбедување го дизајнираме и организираме во согласност со барањата и потребите на нашите клиенти и тоа во форма на внатрешно или надворешно обезбедување.
Физичкото обезбедување се врши од страна на лиценцирани и обучени униформирани службеници кои целосно ги исполниле пропишаните услови за безбедносната активност. Постојана обука и подобрување на нивните вештини, како и постојана контрола, се гаранција за професионално обезбедување на оваа услуга.
Физичкото обезбедување се заснова на јасно дефинирани процедури, усогласеност со внатрешните прописи за работа и дисциплина на службениците, со цел да се спречат можните несакани дејства. Со целосна посветеност на потребите на клиентите, Ви нудиме современа и ефикасна работа во објектите кои ни се доверени за чување.

Услуга од областа техничко обезбедување, ја претставуваме преку продажба, инсталирање, одржување и мониторирање на системите за видео надзор, протовпожарни системи, системи за детекција, дојава за провала и кражба, системи за контрола на пристап и евиденција на работно време, видео-домофонски системи, и сл. кои нашата комапнија ќе ги инсталира на Вашиот имот или објект, со цел навремено спречување на било какви противправни дејства и со цел:

 • детекција на напад, недозволен упад или насилна повреда на просторот
 • детекција на кражба
 • детекција на појава на пожар или поплава
 • контрола на пристап на лица во Вашите објекти
 • автоматска контрола на пристап, капии, врати, бариери;
 • евиденција на лица,вработени и посетители и др.

  Вработените во техничкото обезбедување се лиценцирани и сертифицирани согласно сите законски одредби и ИСО Стандардот за квалитет, околина и безбедност. Нашите вработени своите работни ангажмани ги организираат согласно стандардизираните процедури за техничко обезбедување и мониторинг-патролно обезбедување имплеменитрани во нашата компанија.

Патролно обезбедување како суштински дел е соодветно организиран преку преземање на безбедносни мерки со систематски обиколки и со претходно изработен план и распоред.

МДН Обезбедување, Ви нуди услуга обезбедување на транспорт и пренос на пари и други вредносни пратки. Согласно позитивните законски прописи, нудиме обезбедување со специјално блиндирано возило и вооружени работници, обучени по специјализирана тренинг програма за транспорт и пренос на пари и други вредносни пратки. Во секоја преземана активност, професионалноста на дадената услуга ја потврдуваме со организирање активности за навремено планирање и преземање на пре­вентивни безбедносни мерки, спроведување на систем на техничка заштита, изработка на оперативен план за спроведување на транспортот, определување на мерки­ за обезбедување и изготвување на безбедносна проценка за сите фази на транспортниот циклус.
Безбеден пренос и транспорт на пари и други вредносни пратки од почетна до крајна дестинација се организира на начин и со средства пропишани со Законот за приватно обезбедување, истовремено при организиарње на овие активности во целост се имплементирани насоките и безбедносните мерки, пропишани во стандардизираните процедури за овој сегмент од дејноста приватно обезбедување.

Мониторинг – патролно обезбедување организираме преку 24-часовен надзор над вградените техички системи за обезбедување и со ангажиарање на работници и патролни возила заради спречување на штетни дејства.
Центар за обезбедување и надзор е опремен со најсовремена технологија и овозможува навремена детекција и професионална услуга. Вработените во Центарот се стручни и обучени за ракување на системите и спроведување на работните задачи согласно Стандардизирани Процедури за постапување при дојави.
Видео мониторинг услуга која ја се врши преку поставување на камери со HD резолуција и серверски системи за пренос на сигнал до Центарот за обезбедување и надзор. Нудиме 24/7 мониторирање на безбедносната состојба и навремено детектирање на несакани појави или натрапници на Вашиот имот или простор.

Нашата цел е обезбедување на ефикасен систем на заштита на Вашиот дом или имот.

Друштво за обезбедување трговија и услуги, “Натионал АБВ” – Скопје

* Видови на физичко обезбедување:
А. Внатрешно обезбедување
Б. Надворешно обезбедување
В. Патролно обезбедување – Мобилна патрола
Како прво да го нагласиме нашето искуство кое го имаме во поглед на физичкото и патролното обезбедување.

 • Обезбедување на лица (бодигард).
 • VIP Заштита:телохранители со возила од висока класа.Сите возила одат во пакет со професионален возач.
 • Обезбедување на објекти(комерцијални,средни и големи трговски центри,продавници,институции,деловни, и индивидуални станбени згради,канцеларии и сл.)Заштита на имотот од кражби и провали како и одржување на редот во истите.
 • Обезбедување на објекти со куче ( белгиски овчар – малиној)
 • Обезбедување на јавни манифестации(спроведување на целосен пакет на услуги за обезбедување на концерти,јавни собири,спортски натпревари).
 • Обезбедување во здравството (заштита од инциденти во медицинските центри,како и нивните вработени).
 • Обезбедување на индустриски и производствени капацитети,контрола на пристап, контрола на внесени и изнесени материјали и производи од производните погони,како и одржување на редот во севкупниот имот.
 • Придружба на физички лица во рамките на обезбедуваните капацитети.
 • Заштита при транзит или престој на туристи во земјата или на локално ниво.
 • Обезбедување на транспорт на пари и други вредности со сопствено возило.
 • Спречување и справување со вондредни настани,kако и намалување и минимизирање на последиците од истите.
 • Ракување со клучевите од објектите според соодветните прописи.
 • Надзор и управување со системите за физичка безбедност и противпожарна заштита.
 • Ракување со пропишана документација(запис за влез/излез,запис за клучеви и др)

  Во наведените модели на физичко обезбедување вклучени се и:

  * Внатрешно обезбедување *
 • Контрола на влез/излез (пријавница)
 • Обезбедување на витални простории.

  * Надворешно обезбедување*
 • Стражарско
 • Пунктовско

  Оперативните работници имаат задачи и обврски да спречат било какво криминално дејствие на определениот објект, кое би можело да се случи во наведениот временски период и да се грижат за вашите објекти од аспект на неговата посредна безбедност во смисла на обезбедување на редот во објектот.
  Наведеното физичко обезбедување го извршуваме со оперативни работници кои ќе имаат задачи и обврски да спречат било какво криминално дејствие кое би можело да се случи во наведениот временски период и да се грижат за вашите објекти од аспект на неговата комплетна безбедност, во смисла на спречување на кражби, оштетување на локали, пожари и други несакани дејствија кои можат да се спречат со преземање на безбедносни мерки.
  *Патролно обезбедување на вашиот имот кое во текот на денот функционира по системот на повикување од страна на нашите оперативни работници, а додека во ноќните часови е во редовна обиколка на објектите.

Видови на техничко обезбедување:

 • Алармни системи

Видео надзор

Алармниот систем служи за да изврши предупредување на дежурното лице за обид за неовластен влез во штитената зона( провала) и да изврши локално или пошироко алармирање.Од сите видови на безбедносни системи,алармните системи се најмасовно застапени во понуда и примена.Тие се користат за противпожарна заштита на разни објекти,почнувајќи од станови,продавници,работилници,магацини и сл.
Во склоп на понудата нудуме:

 • Алармни уреди и инсталирање на истите,
 • Паник копче
 • Противпожарна заштита

  Видео надзор-мониторинг системи,како и можност за 24 часовно приклучување на објектите на мониторинг центарот со комплетно месечно снимање на камерите на хард дискови и преглед на снимениот материјал…
  Во обезбедувањето ќе бидат вклучени оперативни работници соодветно обележани и опремени и кои ќе работат според законските норми и прописи.
  Нашите оперативни работници се со лиценци издадени од комората за обезбедување на лица и имот со што се потврдува нивната стручност во областа на обезбедувањето и обуката која ја поседуваат за противпожарно обезбедување која е мошне важна во текот на летниот период.
  Во состојба сме да обезбедиме 24 часовна чуварска служба како и контрола и надзор на сите објекти кои што ќе произлезат од договорот, за извршување на овие задачи колку извршители ќе бидат потребни ќе зависи од договорот кој би го постигнале меѓу вашите структури и агенцијата за обезбедување на имот и лица “Натионал”.

Мониторинг обезбедување на имотот и објектите кои сакате да бидат обезбедени со камери,аларми и со други слични заштитни елементи.

НИКОБ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Дирекцијата за имплементација и сервис врши проектирање, испорака, монтажа и сервисирање на следните видови безбедносни системи:

 • Алармни системи за заштита од упад кражба и напад;
 • Системи за видео надзор;
 • Системи за контрола на пристап;
 • Системи за детекција и дојава на пожар, системи за автоматска детекција и гасење на пожар и системи за детекција на присуство на вода;
 • Домофонски и видеодомофонски системи;
 • Интегрирани безбедносни системи.
  Безбедносните системи на НИКОБ може да се импламентираат во секаков вид објекти – станови, канцеларии, магацини, админицтративни згради, индустриски претпријатија, хотели и комплекси за одмор и забава, банки и воени објекти и др. Дирекцијата е составена од добро обучени специјалисти со високо инженерско – техничко образование, со веќе стекната професионално искуство. НИКОБ нуди гаранција и сервис на инсталираните системи, со дежурни сервисни екипи, 24 часа на ден.

Видови на техничко обезбедување:

 • Алармни системи

Видео надзор

Алармниот систем служи за да изврши предупредување на дежурното лице за обид за неовластен влез во штитената зона( провала) и да изврши локално или пошироко алармирање.Од сите видови на безбедносни системи,алармните системи се најмасовно застапени во понуда и примена.Тие се користат за противпожарна заштита на разни објекти,почнувајќи од станови,продавници,работилници,магацини и сл.
Во склоп на понудата нудуме:

 • Алармни уреди и инсталирање на истите,
 • Паник копче
 • Противпожарна заштита

  Видео надзор-мониторинг системи,како и можност за 24 часовно приклучување на објектите на мониторинг центарот со комплетно месечно снимање на камерите на хард дискови и преглед на снимениот материјал…
  Во обезбедувањето ќе бидат вклучени оперативни работници соодветно обележани и опремени и кои ќе работат според законските норми и прописи.
  Нашите оперативни работници се со лиценци издадени од комората за обезбедување на лица и имот со што се потврдува нивната стручност во областа на обезбедувањето и обуката која ја поседуваат за противпожарно обезбедување која е мошне важна во текот на летниот период.
  Во состојба сме да обезбедиме 24 часовна чуварска служба како и контрола и надзор на сите објекти кои што ќе произлезат од договорот, за извршување на овие задачи колку извршители ќе бидат потребни ќе зависи од договорот кој би го постигнале меѓу вашите структури и агенцијата за обезбедување на имот и лица “Натионал”.

Дирекцијата за централизирано обезбедување ја сочинуваат Дежурниот оперативен центар – ДОЦ, Видеомониторинг Центарот и патролното обезбедување. Тие взаемно се тесно поврзани како во начинот на работа, така и во методот на функционирање. Односно, сите дојави од објектите преку алармите поставени во истите, стигаат во вид на алармен сигнал до ДОЦ, кој во истиот момент преку радиокомуникацискиот систем ја пренесува до патролата која се наоѓа најблиску до обејектот изложен на ризик. Истата интервенира со средно време на реакција од 2 минути. Дежуренот Оперативен Центар и Видеомониторинг Центарот работат 24 часа днево, 7 дена во неделата и е задолжен за координација и комуникација со останатите дирекции и служби кои функционираат во НИКОБ. Во ДОЦ и ВМЦ работи тим од обучени оператори со повеќегодишно искуство. По добиената алармна дојава, ДОЦ преку сопствена криптирана радиокомункациска врска врши координација со патролите на терен на територијата на цела држава.
Дирекцијата за централизирано обезбедување располага со 90 нови патролни возила од марка BMW X1, BMW X2, Дачија Дастер, Цитроен Ц4, Шкода Јети и Фиат Панда, комплетно опремени со ситеми за радиокомуникација и современ ГПС систем, се со цел поефикасна координација помеѓу ДОЦ и самите патроли.
Видеомониторинг Центарот – ВМЦ е тесно поврзан со патролното обезбедување и техничката сервисна служба. Тие взаемно се тесно поврзани како во начинот на работа, така и во методот на функционирање. Работниците во ВМЦ ги набљудуваат камерите во живо на сите клиенти кои ја користат истата услуга во зависност од тоа која е бројката на камери која треба да биде надгледувана како и временскиот интервал на истите и доколку има било какво загрозување на безбедноста во истиот момент преку радиокомуникацискиот систем ја пренесува до патролата која се наоѓа најблиску до објектот изложен на ризик.

Во време кога безбедностна на вашиот профит е на ризично ниво, НИКОБ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ нуди сигурносни мерки, со кои се гарантира дека истиот ќе стаса сигурно на последната дестинација.НИКОБ располага со специјализирана дирекција која е спремна да одговори на специфичните барања и одговорности, како што е транспорт на пари и вредносни пратки. Екипата е целосно опремена и вооружена, според законите на Р.Северна Македонија. Таа расплага со специјално за таа цел обучени тимови. Транспортот се извршува на територијата на цела држава.
НИКОБ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ во своја сопственост поседува 70 специјални – блиндирани возила кои се користат за транспорт на пари и вредносни пратки. Возилата се опремени со современи дигитални криптирани радиокомуникациски системи, како и системи за глобално позиционирање(GPS). Движењето на транспортните возила се следи од 24 часовниот мониторинг центар.
Соодветно на тоа, вашите пари и вредносни пратки се целосно и беспрекорно заштитени. Подробностите и начинот за извршување на овие услуги зависи од степенот на обезбедување и природата на доставата. Ние имаме професионална екипа, обучена да планира, да дава совети и стручни мислења, да разговара и договара во потполна тајност и дискреција

Дирекцијата за централизирано обезбедување ја сочинуваат Дежурниот оперативен центар – ДОЦ, Видеомониторинг Центарот и патролното обезбедување. Тие взаемно се тесно поврзани како во начинот на работа, така и во методот на функционирање. Односно, сите дојави од објектите преку алармите поставени во истите, стигаат во вид на алармен сигнал до ДОЦ, кој во истиот момент преку радиокомуникацискиот систем ја пренесува до патролата која се наоѓа најблиску до обејектот изложен на ризик. Истата интервенира со средно време на реакција од 2 минути. Дежуренот Оперативен Центар и Видеомониторинг Центарот работат 24 часа днево, 7 дена во неделата и е задолжен за координација и комуникација со останатите дирекции и служби кои функционираат во НИКОБ. Во ДОЦ и ВМЦ работи тим од обучени оператори со повеќегодишно искуство. По добиената алармна дојава, ДОЦ преку сопствена криптирана радиокомункациска врска врши координација со патролите на терен на територијата на цела држава.
Дирекцијата за централизирано обезбедување располага со 90 нови патролни возила од марка BMW X1, BMW X2, Дачија Дастер, Цитроен Ц4, Шкода Јети и Фиат Панда, комплетно опремени со ситеми за радиокомуникација и современ ГПС систем, се со цел поефикасна координација помеѓу ДОЦ и самите патроли. Видеомониторинг Центарот – ВМЦ е тесно поврзан со патролното обезбедување и техничката сервисна служба. Тие взаемно се тесно поврзани како во начинот на работа, така и во методот на функционирање. Работниците во ВМЦ ги набљудуваат камерите во живо на сите клиенти кои ја користат истата услуга во зависност од тоа која е бројката на камери која треба да биде надгледувана како и временскиот интервал на истите и доколку има било какво загрозување на безбедноста во истиот момент преку радиокомуникацискиот систем ја пренесува до патролата која се наоѓа најблиску до објектот изложен на ризик.

ПАКО СЕКЈУРИТИ-ВЗ ДООЕЛ Струмица

Физичкото обезбедување има за цел да обезбеди 24 часовна сигурност нашиот тим содржи повеќе од 150 лица. ПАКО СЕКЈУРИТИ ги нуди следниве услуги:

 • Обезбедување на банки
 • Обезбедување на индустриски објекти
 • Обезбедување во здравство
 • Обезбедување на спортски клубови
 • Обезбедување на манифестации
 • Обезбедување на лица (придружба)
 • Вип обезбедување

Нашата компанија нуди 24 часовно техничко обезбедување кое се состои техничка сервисна служба која има за цел да обезбеди техничка подршка и сигурност на објектот.Техничката служба ја составуваат лица техничари кој се на располагање за потребите на нашите клиенти, со алармни системи кои можат да бидат жичени и безжичени, противпровални аларми и противпожарни системи кои се поврзани со техничката служба и мониторинг центарот со видео надзор.

Патролно обезбедување е во синхронизација со мониторинг центар кој се достапни 24 часа 7 дена во неделата за нашите клиенти. При дојава од мониторинг центарот нашата патролна единица реагира за 3 до 5 минути на објектот. Во мониторинг центарот се примаат дојави од сите објекти во РСМ, независно од типот на дојава дали е (телефонска,радио или GSM-GPRS).

ПАТРОЛ-ЛТД ДООЕЛ СКОПЈЕ

Физичкото обезбедување подразбира непосредно обезбедување на имот, лица и опрема од пристап на неповикани лица, уништување, оштетување, противправно одземање, противпожарна заштита и други форми на штетни дејствија врз опремата и стварите кои се во функционалност на објектите.
Физичкото обезбедување е прилагодено на специфичните потреби и барања на клиентите. Персоналот за обезбедување и заштита поседува лиценци за вршење на работи од доменот на обезбедување на имот и лица и легитимации издадени од Комората за приватно обезбедување на Р.Северна Македонија, сите се во редовен работен однос. Секој од нив поседува сертификат за извршена обука за заштита од пожари, евакуација и спасување, како и сертификат за завршена обука за безбедност и здравје при работа. Обезбедувачите се облечени во униформи со ознаки од агенцијата.

Патролното обезбедување предвидува превентивно обезбедување заради спречување на штетни дејствија над имотот што се обезбедува чие настанување може да се спречи со превземање на соодветни мерки во часовите кои се сметаат за најкритични, односно предвидување на задолжителна обиколка на објектот во вечерните часови, како и интервенција по пристигнат алармен сигнал од мониторинг центар. Патролата се врши со моторни возила со ознаки на агенцијата.

ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ

Физичкото обезбедување опфаќа координирано поставување лица задолжени за обезбедување на одредена личност, објект или простор. Перпетуумобиле Секјурити во рамките на физичкото обезбедување нуди: Обезбедување на имот, Обезбедување лица, ВИП обезбедување , Обезбедување јавни манифестации, Мобилно обезбедување-патролно интервентни групи. Мобилно обезбедување –транспорт на пари и вредносни пратки. Обезбедувањето имот се врши со цел целосно да се заштитат имотот и вредностите во објектот, личната и материјалната сигурност на вработените и на странките што влегуваат во него. Перпетуумобиле секјурити поседува свој тим за физичко обезбедување на имот и лица како и патролна интервентна служба. Припадниците на службаа за обезбедување се оспособени преку курсеви за боречки вештини, телохранители, обуки за активно користење на огнено оружје. Сите вработени, поседуваат Лиценци и Легитимации за обезбедување.Вработените се опремени со средства за врски , опрема за спречување на извршителите на кражба и да делува превентивно во целта на одвраќање во прри обид на згрозување на безбедноса на одреден објект, имот или лице.

Перпетуумобиле Секјурити нуди и обезбедување на транспот на пари и вредностни пратки претставува склоп на мерки и активности за целосна заштита на пратката што се транспортира, од место на превземање, во движење, до место на доставување. При тоа задолжително се користат специјализирани блендирани возила, опремени со системите за техничка заштита, заштитен систем на софистицирани средства за комуникација GPS уреди и видеонадзор за следење на активноста на терен. Задолжително се користи и заштитна опрема за оперативците на обезбедувањето и опрема соодветна за пакување на пратките кои се пренесуваат во согласност со нивниот тип (торби , пликоа, пломби и др) Со посебни планови за движење на возилата, нивната техничка опременост и високопрофсионалниот обучен кадар, резултираат со за нас и за нашиот коминтет. Припадниците на службата за обезбедување имаат стручно знаење, долгогодишно искуство и пропишани психо- физички способности. Професионалниот, темелен и детален пристап кон обврските сео беспрекорно почитување на правилата за работа на службата за безбедност и другитенормативни акти , го одликуваат нашиот однос кон доверените задачи.

Перпетуумобиле Секјурити располага со патролно-интервентните групи кои се мобилни оперативни групи, кои вршат следење, патролирање, безбедносна проверка и проверка на внатрешноста на обезбедуваните објекти, а по потреба и интервенирање на однапред дефинирани објекти и параметри. Патролно-интервентните групи се обучени професионалци за правовремена рекција и интеренција по приемот на алармниот сигнал од загрозениот објект на обезбедуваната локација. Освен професионалниот пристап на задачите, патролно-интервентните групи поседуваат сертификат за укажување прва помош на самото место, со што се потврдува и хуманитарно етичкиот кодекс на компанијата. Опремени се со модерен возен парк, со препознатливи обележја и компанијата, за интервензии на секаков терен. Во соработка со мониторинг центарот, патролно – интервентната група може да биде од витално значење и доминантна во обезбедувањето.

Перпетуумобиле Секјурити нуди и обезбедување на транспот на пари и вредностни пратки претставува склоп на мерки и активности за целосна заштита на пратката што се транспортира, од место на превземање, во движење, до место на доставување. При тоа задолжително се користат специјализирани блендирани возила, опремени со системите за техничка заштита, заштитен систем на софистицирани средства за комуникација GPS уреди и видеонадзор за следење на активноста на терен. Задолжително се користи и заштитна опрема за оперативците на обезбедувањето и опрема соодветна за пакување на пратките кои се пренесуваат во согласност со нивниот тип (торби , пликоа, пломби и др) Со посебни планови за движење на возилата, нивната техничка опременост и високопрофсионалниот обучен кадар, резултираат со за нас и за нашиот коминтет. Припадниците на службата за обезбедување имаат стручно знаење, долгогодишно искуство и пропишани психо- физички способности. Професионалниот, темелен и детален пристап кон обврските сео беспрекорно почитување на правилата за работа на службата за безбедност и другитенормативни акти , го одликуваат нашиот однос кон доверените задачи.

ПИТОН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Физичко обезбедување е обезбедување на лица (живот, телесен интегритет) кое се врши заради нивна лична заштита и обезбедување на имот од пристап на неповикани лица, уништување, оштетување, противправно одземање и други форми на штетни дејствија, што се врши од страна на работници за приватно обезбедување.
Физичко обезбедување во ПИТОН го извршуваат професионални кадри, лиценцирани, со постојана обука, опремени и униформирани службеници кои работаат по највисоки стандарди и правила согласно законските прописи.
Нашиот тим кој е составен од над 200 професионално обучени службеници за физичко обезбедување внимателно избрани, кои со постојана обука и усовршување на нивните вештини како и постојана контрола на квалитетот на услугата се ГАРАНТ за Ваша безбедност.

Техничко обезбедување е обезбедување на лица и имот со примена на технички средства и уреди, нивно проектирање, инсталирање и одржување.
ПИТОН е лиценцирана компанија за техничко обезбедување од 2014 година.
Техничкото обезбедување го извршуваат висококвалификувани инженери и техничари со повеќе годишно професионално искуство во сферата на имплементација на безбедносни системи здобиени со лиценца и легитимација за техничко обезбедување. Располагаме со сопствени сервис служби за инсталација на алармни системи, видео надзор, паркинг системи, контрола на пристап и евиденција на работно време, домашна автоматизација, домофонија и видеофонија, периметарска заштита, системи за детекција и дојава на пожар и др.
Елементите и уредите кои ги користиме се од врвни марки и за истите даваме 24 месечна гаранција.

Мониторинг-патролно обезбедување е физичко обезбедување што се врши како постојан физички надзор над вградени технички системи и уреди за обезбедување на лица и имот и телекомуникациски пренос на алармни сигнали во центар за обезбедување и надзор и ангажирање на работници за приватно обезбедување и употреба на возила за обезбедување заради спречување на штетни дејствија над лицата и имотот што се обезбедуваат и обезбедување на лица и имот по пристигнат алармен сигнал од центар за обезбедување и надзор.
Патролното обезбедување и мониторинг е здружена организациска структура помеѓу 24/7 Дежурниот оперативен центар – Мониторинг Центар, мобилните патролни служби и сервисната служба за техничка заштита.
Секоја дојава од обезбедуваните објекти преку алармните системи стигнуваат во ДОЦ преку кој во ист момент се известуваат мобилните патролни служби за интервенција за заштита на обезбедуваниот објект по добиената дојава. Патролните служби интервенираат во временски интервал од 1 до 3 минути.
Сите патролни служби на ПИТОН се опремени со посебни GPS уреди и при интервенција мобилните патролни служби преку ДОЦ добиваат GPS локација на обезбедуваниот објект за брзо интервенирање и лесно пронаоѓање.
Во рамките на ДОЦ – 24/7 мониторинг центарот работи и 24/7 техничка сервис служба за отклонување на можни или настанати дефекти на алармните системи од обезбедуваните објекти.

ПИТОН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ во ова турбулентно време на живеење го разви и успешно ја обавува дејноста транспорт на пари и вредносни пратки со блиндирани возила и стручен персонал опремен со балистичка опрема и службено лично и формациско вооружување. Безбеден пренос и транспорт на пари и други вредносни пратки го вршиме и организираме со сите безбедносните мерки и стандардизирани процедури пропишани во Законот за приватно обезбедување, со кој се гарантира безбедноста на истите. Транспортот на пари и вредносни пратки се обавува со специјализирани ќеси и кутии опремени со GPS локатор.
ПИТОН гаранира за безбеден транспорт на Вашата пратка до крајната дестинација.

ДРУШТВО ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИМОТ И ЛИЦА ПРАЕТОРИАН ДООЕЛ

Еден од најдобрите видови на обезбедување со постојано или привремено физичко присуство на лиценциран работник за обезбедување кој будно го надгледува вашиот имот и моментално реагира и ја отстранува секоја закана по вашиот живот и објект, дом. Физичката безбедност на објектите е прилагодена на специфичните потреби и барања на клиентите, како и применливите законски прописи и правила.

Од социолошки поглед техничкото обезбедување веќе станува дел од секојдневниот начин на живеење во однос на превентирање на девијантни појави во поглед на безбедноста. Поради таа причина во соработка со компании за техничко обезбедување – партнери на Доил Праеториан Дооел вршиме инсталирање на секаков вид против провални алармни системи, системи за видео надзор, контрола на пристап, против пожарни системи од реномирани производители.

Во моментов најраспространет вид на обезбедување во комбинација со против провален систем е еден од можеби најефикасните видови на обезбедување.
Благодарение на беспрекорната координација помеѓу ажурноста на нашиот 24 часовен Мониторинг Центар и експедитивна реакција на Патролната служба многу ефикасно се справуваме со обиди за провали и кражби. Патролното обезбедување се врши со редовни превентивни патролни посети и 24 часа право на интервентен повик, со работници за обезбедување кои што се стручни и обучени за спроведување на работните задачи согласно стандардизирани процедури за постапување при дојави.

Во моментов најраспространет вид на обезбедување во комбинација со против провален систем е еден од можеби најефикасните видови на обезбедување.
Благодарение на беспрекорната координација помеѓу ажурноста на нашиот 24 часовен Мониторинг Центар и експедитивна реакција на Патролната служба многу ефикасно се справуваме со обиди за провали и кражби. Патролното обезбедување се врши со редовни превентивни патролни посети и 24 часа право на интервентен повик, со работници за обезбедување кои што се стручни и обучени за спроведување на работните задачи согласно стандардизирани процедури за постапување при дојави.

АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА, ИМОТ И ИСТРАГИ МК

Физичко обезбедување – Физичкото обезбедување нашата компанија го врши само и исклучително со лица за обезбедување професионалци кои поседуваат лиценца од Комората за обезбедување на Република Македонија.

Техничко обезбедување – 24 часовен мониторинг центар со професионален безбедносен пристап и персонал. Дневен, неделен и месечен извештај од мониторинг евиденцијата до корисникот.

Патролно обезбедување и мониторинг – 24 часовен увид на вашиот објект преку најсовремен мониторинг систем и инсталирање на мерни точки и проверка на објектот со чек поинт систем за контрола на службата за обезбедување.

СЕКЈУРИТИ ГРУП СЕРВИСИС

Физичко Обезбедување, Секјурити Груп Сервисис секојдневно овозможува безбедност на сите наши клиенти низ целата држава со над 700 оперативци за Физичко Обезбедување,обучени да вршат обезбедување на најразличен тип на објекти и лица со стандардни и посебни задачи.Позначајни видови на услуги се Обезбедување на финансиски институции и банки,јавни собири,комерцијални објекти,казина,производства и индустрии, ВИП обезбедување.

Техничко Обезбедување, Секјурити Груп Сервисис проектира и изведува стандардни и посебни видови безбедносни системи и за истите обезбедува 24/7 техничка подршка и сервис.Користи исклучиво опрема од реномирани светски брендови,а тимот е составен од повеќе исклучително стручни и искусни инженери и техничари.

Патролно обезбедување и мониторинг – 24 часовен увид на вашиот објект преку најсовремен мониторинг систем и инсталирање на мерни точки и проверка на објектот со чек поинт систем за контрола на службата за обезбедување.

Мониторинг – Патролно Обезбедување, Секјурити Груп Сервисис поседува најсовремен Видео – Алармен мониторинг центар опремен со уреди за прием и обработка на алармни сигнали преку сите медиуми за комуникација,видео мониторинг за 24/7 видео надзор на објекти со сопствен сториџ и бекап на истиот сместен на обезбедена локација,систем за следење на возила и персонални тракери,систем за централизирана комуникација со покриеност преку 95% од територијата на државата,мобилни патролни единици и оперативци опремени со најсовремени материјално – технички средства за интервенции распределени низ целата територија на државата спремни да оговорат на повик за 3 до 5 минути.

Accordion Content

ВАРДАР-ДА

Агенцијата за приватно обезбедување ВАРДАР-ДА нуди професионални услуги од областа на физичко обезбедување од професионално обучени службеници кои работаат по високи стандарди и правила на работа. Физичкото обезбедување во ВАРДАР-ДА го извршуваат лица со завршен курс за обезбедување, здобиени со лиценца и легитимација од Комората на РСМ за приватно обезбедување, униформирани-видливо обележани со ознаките на ВАРДАР ОБЕЗБЕДУВАЊЕ.
Преку нашето физичко обезбедување може да ги добиете следниве услуги:

 • Обезбедување на комерцијални објекти (големи, средни и мали трговски центри, продавници, заштита на имот од кражби, провали и оджување на редот во истите)
 • Обезбедување индустриски и производствени капацитети (контрола на пристап и одржување на редот)
 • Обезбедување на јавни манифестации – концерти, спортски натревари, и јавни собири
 • Обезбедување на секаков вид транспорт низ државата
 • Обезбедување на VIP личности
  24-часовен чуварски служби (надгледување на пристап на вработените и посетителите, контрола на пратките, заштита на имот)
 • Обезбедување на коцкарници и казина

Техничкото обезбедување всушност е проектирање, инсталирање и одржување на техничката опрема согласно со сите технички прописи и стандарди.Техничкото обезбедување на ВАРДАР-ДА нуди целосно обезбедување на вашите работни простории со помош на безбедносни системи како на пример: видео надзорот, противпожарна заштита и дојава и ГПС.
Како основни цели на техничкото обезедување се јавуваат зголемувањето на нивото на безбедност на објектот, поставување стандарни за безбедност кои ги бараат осигурителните компании и пронаоѓање на оптимално решение за инвеститорот.
Вработените во техничкото обезбедување во ВАРДАР-ДА се лиценцирани и сертифицирани согласно одредбите од Законот за приватно обезбедување, Закон за заштита на лични податоци и Закон за безбедност и заштита на здравје при работа и ИСО Стандардот за квалитет, околина и безбедност.Преку нашето техничко обезбедување ние нудиме детекција на кражба, детекција на пожар,детекција на поплава,контрола на пристап итн.

Патролното обезбедување кое Ви го нудиме за нас претставува планско превземање на безбедносни мерки преку систематски обиколки на определено подрачје по претходно изработен план и распоред со цел соодветен степен на Ваша заштита.
Со поставување на висококвалитетни и противпровални аларми системи со 24-часовно техничко и патролно обезбедување вие во секое време добивате навремена детекција и професионална услуга, преку нашиот мониторинг центар.
Во мониторинг центарот работи тим од обучени оператори со повеќегодишно искуство. Тоа се лица стручни и обучени за ракување на системи и справување на работни задачи согласно стандардизирани процеду за пристап при дојава на несакани дејствија.
Преку нашиот мониторинг центар може да ги добиете следниве услуги:

 • 24 часовен мониторинг на вашите објекти преку алармни системи
 • Контрола на работно време (отварање и затварање)
 • Дојава при пожар – против пожарна заштита
 • “Паник-тастер” – дојава на натрапник (доколку овластеното лице, вработените се веќе во објектот)
 • Противпровална заштита, обезбедување на станови, куќи и други објекти
 • Видео надзор – мониторинг системи со можност за 24-часовно следење на објектите со комплетно месечно снимање на камерите на хард диск и преглед на снимениот материјал
 • Комбинација на техничко со физичко обезбедување

ВАРДАР-ДА Ви нуди услуга обезбедување на транспорт и пренос на пари и други вредносни пратки.
Со секоја преземана активност, професионалноста на дадената услуга ја потврдуваме со организирање активности за навремено планирање и преземање на пре­вентивни безбедносни мерки, спроведување на систем на техничка заштита, изработка на оперативен план за спроведување на транспортот, определување на мерки­ за обезбедување и изготвување на безбедносна проценка за сите фази на транспортниот циклус.

Патролното обезбедување кое Ви го нудиме за нас претставува планско превземање на безбедносни мерки преку систематски обиколки на определено подрачје по претходно изработен план и распоред со цел соодветен степен на Ваша заштита.
Со поставување на висококвалитетни и противпровални аларми системи со 24-часовно техничко и патролно обезбедување вие во секое време добивате навремена детекција и професионална услуга, преку нашиот мониторинг центар.
Во мониторинг центарот работи тим од обучени оператори со повеќегодишно искуство. Тоа се лица стручни и обучени за ракување на системи и справување на работни задачи согласно стандардизирани процеду за пристап при дојава на несакани дејствија.
Преку нашиот мониторинг центар може да ги добиете следниве услуги:

 • 24 часовен мониторинг на вашите објекти преку алармни системи
 • Контрола на работно време (отварање и затварање)
 • Дојава при пожар – против пожарна заштита
 • “Паник-тастер” – дојава на натрапник (доколку овластеното лице, вработените се веќе во објектот)
 • Противпровална заштита, обезбедување на станови, куќи и други објекти
 • Видео надзор – мониторинг системи со можност за 24-часовно следење на објектите со комплетно месечно снимање на камерите на хард диск и преглед на снимениот материјал
 • Комбинација на техничко со физичко обезбедување

АРМОР ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

УСЛУГИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

 • ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • ПАТРОЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • БОДИГАРД
 • МОНИТОРИНГ
 • ТРАНСПОРТ НА ВРЕДНОСНИ ПРАТКА

ТЕХНИКА:

 • ВИДЕО НАДЗОР
 • АЛАРМИ
 • КОНРОЛА НА ПРИСТАП
 • ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТНО ВРЕМЕ
 • ДОМОФОНИ
 • ВИДЕОФОНИ
 • ПАРКИНГ СИСТЕМИ

УСЛУГИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

 • ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • ПАТРОЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • БОДИГАРД
 • МОНИТОРИНГ
 • ТРАНСПОРТ НА ВРЕДНОСНИ ПРАТКА

ТЕХНИКА:

 • ВИДЕО НАДЗОР
 • АЛАРМИ
 • КОНРОЛА НА ПРИСТАП
 • ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТНО ВРЕМЕ
 • ДОМОФОНИ
 • ВИДЕОФОНИ
 • ПАРКИНГ СИСТЕМИ

УСЛУГИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

 • ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • ПАТРОЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • БОДИГАРД
 • МОНИТОРИНГ
 • ТРАНСПОРТ НА ВРЕДНОСНИ ПРАТКА

ТЕХНИКА:

 • ВИДЕО НАДЗОР
 • АЛАРМИ
 • КОНРОЛА НА ПРИСТАП
 • ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТНО ВРЕМЕ
 • ДОМОФОНИ
 • ВИДЕОФОНИ
 • ПАРКИНГ СИСТЕМИ

УСЛУГИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

 • ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • ПАТРОЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • БОДИГАРД
 • МОНИТОРИНГ
 • ТРАНСПОРТ НА ВРЕДНОСНИ ПРАТКА

ТЕХНИКА:

 • ВИДЕО НАДЗОР
 • АЛАРМИ
 • КОНРОЛА НА ПРИСТАП
 • ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТНО ВРЕМЕ
 • ДОМОФОНИ
 • ВИДЕОФОНИ
 • ПАРКИНГ СИСТЕМИ

УСЛУГИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

 • ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • ПАТРОЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • БОДИГАРД
 • МОНИТОРИНГ
 • ТРАНСПОРТ НА ВРЕДНОСНИ ПРАТКА

ТЕХНИКА:

 • ВИДЕО НАДЗОР
 • АЛАРМИ
 • КОНРОЛА НА ПРИСТАП
 • ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТНО ВРЕМЕ
 • ДОМОФОНИ
 • ВИДЕОФОНИ
 • ПАРКИНГ СИСТЕМИ

ВИС ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Физичкото обезбедување ги опфаќа следните услуги:

 • Обезбедување на објекти
 • Обезбедување на ВИП И ЦИП согласно предвидената методологија за вршење на овој вид обезбедување.
 • Обезбедување на транспорт на вредности од 1ва до 5та категорија со обучени лица и соодветни возила.
 • Интервентни Екипи (ПАТРОЛА) 24/7 организирана во патролни реони

Физичкото обезбедување ги опфаќа следните услуги:

 • Обезбедување на објекти
 • Обезбедување на ВИП И ЦИП согласно предвидената методологија за вршење на овој вид обезбедување.
 • Обезбедување на транспорт на вредности од 1ва до 5та категорија со обучени лица и соодветни возила.
 • Интервентни Екипи (ПАТРОЛА) 24/7 организирана во патролни реони

ЕУРО СЕКЈУРИТИ дооел

Физичкото обезбедување опфаќа координирано поставување лица задолжени за обезбедување одредена личност, објекти или простор кое се дели на:
Обезбедувањето имот се врши со цел целосно да се заштитат имотот и вредностите во објектот, личната и материјална сигурност на вработените и на странките што влегуваат во него.
Обезбедувањето лица –ВИП Обезбедување кое подразбира услуга за лична придружба и заштита (возачи, придружба, телохранител и др.), по усвоениот протокол на настаните. Нашиот тим е обучен да обезбедува личности категоризирани според светските стандарди на ВИП, ПИП или ЦИП-личностите.
Обезбедување јавни манифестации од сите типови (културни, спортски, политички и др.) има цел заштита на учесниците, организаторите и на постителите на манифестацијата, при што се овозможува непречено одвивање на планираните активности од настанот.

ИМПЕРИАЛ СЕКЈУРИТИ СЕРВИС ДООЕЛ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ СТРУМИЦА

Компанијата главно е насочена кон физичкото обезбедување во сите сектори, а особено се има докажано и напредува во обезбедувањето на клиенти со чувствителни дејности. Компанијата има искуство во обезбедување на натпревари, концерти, настани и манифестации., како и спремен кадар за обезбедување на ВИП личности, вршење придружба како физичко обезбедување или со сопствено службено возило.
Во компанијата работат професионално тренирани, униформирани и лиценцирани лица за обезбедување на лица и имот. Компанијата нуди постојана можност за доквалификација на оние лица кои се докажуваат во својата работа, а им нуди можност и на сите заинтересирани лиценцирани лица кои ќе ја докажат својата физичка способност да се интегрираат и да напредуваат во истата.

Компанијата успешно работи во делот на техничкото обезбедување располагајќи со најсовремената SATEL опрема за алармни системи и DAHUA опрема за најквалитетен видео надзор. Компанијата располага со технички сектор кој се грижи за проценка и планирање на потребите од техничка опрема за секој клиент поединечно, за нивна монтажа, инсталација и пуштање во употреба, како и поврзување на алармните и видео надзорните системи со главниот технички центар на компанијата, притоа нудејќи им можност на клиентите за истовремена достапност и нивно лично надгледување на алармните и видео системите од нивниот објект преку нивниот смарт телефон. Техничкиот сектор нуди постојана подршка на корисничкиот сектор, и е одговорен и достапен за дополнително сервисирање на елементите.

Компанијата располага со своја сопствена патрола, службени возила и радио врски на источната територија на Република Северна Македонија, поддржана од сопствен мониторинг центар имплементиран во седиштето на друштвото.
Комбинацијата од патролно обезбедување заедно со функционален мониторинг центар ја докажуваат успешноста и и даваат можност за уште поголема успешност на компанијата во својата дејност, како и поголема доверба и лојалност кај клиентите.

Компанијата располага со своја сопствена патрола, службени возила и радио врски на источната територија на Република Северна Македонија, поддржана од сопствен мониторинг центар имплементиран во седиштето на друштвото. Комбинацијата од патролно обезбедување заедно со функционален мониторинг центар ја докажуваат успешноста и и даваат можност за уште поголема успешност на компанијата во својата дејност, како и поголема доверба и лојалност кај клиентите.

КАРПАТИЈА

Планското и координирано постапување на лица кои се задолжени за чување на одредена институција се нарекува физичко обезбедување. Задача на физичкото обезбедување е преку нејзино функционирање да оствари – целосна заштита на имотот, непречено одвивање на дејноста во институцијата, контрола на прием, влез и излез, одржување на внатрешниот ред во просториите, откривање, попречување и пријавување на настани на загрозувачки настани, кривични дела, нивни извршители и слично.
Покрај овие се врши обезбедување и заштита од пожар, работа на други задачи кои се неопходни за успешно спроведување на мерките на обезбедување и функционирање на институцијата која се обезбедува.

Според условите пропошани со Закон, Карпатија има лиценца за техничко обезбедување и како услуга нуди планирање, проектирање и надзор над изведувањето на системот за техничка заштита, монтажа, пуштање во работа, одржување на системот за техничка заштита и обука на корисникот.
Карпатија нуди инсталирање на:

 • алармни системи
 • против пожарни системи
 • домофонија и видеофонија
 • контрола на пристап
 • евиденција на работно време
 • периметарска зажтита
 • видео надзор.

  Карпатија со својата стручна подготвеност, тим кој е стручно обучен и работи во делот на техничката служба како и континуирано следење на напредна технологија ќе ја гарантира личната и имотна безбедност со максимален степен на сигурност.
  Како професионална компанија, со својата стручна подготвеност, високообучени вработени и напредна технологија ќе ја гарантира личната и имотна безбедност со максимален степен на сигурност.

Обучен безбедносен персонал кој перманентно ги следи настаните и по приемот и анализата на информациите за загрозената безбедност на објект или лица во него јавува на својата мобилна патролна екипа на лице место и за тоа се води прецизна евиденција. Мониторинг центарот на Карпатија се состои од три компјутерски системи со професионални софтверски пакети за прием, регистрација, меморирање, како и можност за 500 различни дојави на повеќе протколи. Сите активности од алармниот систем на обjeктот кој се обезбедува се регистрираат во мониторинг центарот, а безбедносниот персонал во зависност од примената информација реагира на соодветен начин. При патрлното обезбедување како превентивна мерка за обезбедување на одредено подрачје или објект, патролната служба постапува по однапред поставен и разработен план, дејствува тимски, мобилна и достапна за комуникација.

Бидете и ВИЕ дел од големото “семејство”, на Карпатија кое брои над 450 корисници кои ни ја дадоа довербата!

Обучен безбедносен персонал кој перманентно ги следи настаните и по приемот и анализата на информациите за загрозената безбедност на објект или лица во него јавува на својата мобилна патролна екипа на лице место и за тоа се води прецизна евиденција. Мониторинг центарот на Карпатија се состои од три компјутерски системи со професионални софтверски пакети за прием, регистрација, меморирање, како и можност за 500 различни дојави на повеќе протколи. Сите активности од алармниот систем на обjeктот кој се обезбедува се регистрираат во мониторинг центарот, а безбедносниот персонал во зависност од примената информација реагира на соодветен начин. При патрлното обезбедување како превентивна мерка за обезбедување на одредено подрачје или објект, патролната служба постапува по однапред поставен и разработен план, дејствува тимски, мобилна и достапна за комуникација.

Бидете и ВИЕ дел од големото “семејство”, на Карпатија кое брои над 450 корисници кои ни ја дадоа довербата!

ОСА Бранко ДООЕЛ Скопје

 • Обезбедување банки и финансиски институции
 • Обезбедување на комерцијални објекти
 • Обезбедување спортски,културни и други видови манифестации и јавни настани
 • Обезбедување здравствени установи
 • Обезбедување индустриски и производни објекти
 • Лично (бодигард) обезбедување
 • ВИП – заштита: обезбедување со возач – обезбедувач и службено возило од висока класа
 • Заштита при транзит или престој на туристи или јавни личности во земјата
 • Комбинирани услуги согласно потребите на клиентот

Проектирање и инсталирање,редовно техничко одржување и сервис на:

 • Противпровални системи ( со детекција на движење,глас брејк,детектор на вибрации,магнетен контакт)
 • Системи за детекција на пожар ( со детекција на чад и оган)
 • Системи за детекција на поплава
 • Системи за видео надзор
 • Системи за контрола на пристап
 • Системи за периметарска заштита
 • Системи за евиденција на работно време
 • Системи за банкарска опрема и заштита
 • Системи за заштита на АТМ
 • 24 – часовен надзор на уредите за техничко обезбедување и мотопатролна интервенција по добиена алармна дојава
 • Организирано и планско мотопатролно обезбедување
 • 24 – часовен мониторинг со видео надзор
 • Локален мониторинг со видео надзор
 • ГПС – следење на движење на возила
 • Обезбедување транспорт на пари и други вредносни пратки
 • Обезбедување пренос на пари и други вредносни пратки
 • Обезбедување со асистенција при пренос на вредности и други пратки
 • Обезбедување пренос на средства и дирек опслужување банкомати
 • ГПС следење на транспортни возила
  Мониторинг
 • 24 – часовен надзор на уредите за техничко обезбедување и мотопатролна интервенција по добиена алармна дојава
 • Организирано и планско мотопатролно обезбедување
 • 24 – часовен мониторинг со видео надзор
 • Локален мониторинг со видео надзор
 • ГПС – следење на движење на возила

РОЈАЛ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ БИТОЛА

Услугата физичко обезбедување претставува обезбедување на лица (живот,телесен интегритет)кое се врши заради нивна лична заштита и обезбедувае на имот од пристап на неповикани лица,уништување,оштетување,противправно одземање и други штетни дејствија, што се врши од страна на нашите вработени.
Нашите вработени се способни за препознавање на потенцијални закани и ризици по лицата и објектот што се обезбедува,поседуваат лиценца и легитимација за обезбедување,исто така критичко размислување,комуникациски вештини,тимска работа,психолошка проценка, флексибилност и почитување, висока физичка подготвеност и постојано усовршување и надградување на своите знаења и вештини и најважно и основно начело на работењето- почитување на законските норми и прописи.
Внимателен избор на вработени,постојана обука и контрола се гаранција за професионално обезбедување на оваа услуга.
Физичкото обезбедување се заснова на јасно дефинирани процедури, усогласеност со прописите за работа и дисциплина на службениците,посветеност на потребите на клиентот и ефикасна работа во објектот кој ни е доверен за обезбедување.Во зависност од потребите на клиентот се организира во секакви временски рамки до 24/7 ,365 дена во годината.Клиентот се известува за сите вонредни настани,се води секојнедна евиденција во дневен извештај.

Услугата техничко обезбедување претставува продажба, инсталирање,монтирање и одржување на системи за детекција на провала и кражба, противпожарни системи, системи за контрола на пристап и евиденција на работно време, видео домофонски системи, афтоматика на врати и афтоматски бариери, видео надзор, детекција на метали,оружје и опасни хемикалии и друга техничка опрема во зависност од потребите на клиентот.
Нашиот тим за техничко обезбедување ги инсталира во Вашиот објект со цел навремено спречување на било какви противправни дејствија и тоа:

 • Насилна повреда на просторот
 • Детекција на напад, недозволен упад
 • Детекција на кражба
 • Детекција на пожар
 • Детекција на поплава
 • Контрола на пристап на лица
 • Евиденција на работно време
 • Детекција на внесување и изнесување на недозволени материјали и предмети
 • Детекција на метали, оружје и опасни хемикалии

Обезбедувањето е организирано преку 24-часовен надзор над вградените технички системи и уреди со најсовремени дигитална технологија поврзана во нашиот оперативен центар и при секој пристигнат алармен сигнал, со ангажирање на работници и патролни возила се спречува секаков штетен настан.Вработените во центарот се стручно обучени, со лиценци и легитимации за техничко обезбедување и постапуваат по стандардизирани процедури за постапување при дојава или настан.
Во случај на алармна ситуација ценатрот за следење го изветува мобилниот тим –патролата и го испраќа во објектот со цел да го обезбеди до пристигнување на полиција,брза помош или пожарникари.
Мобилните тимови –патролата е распоредена на различни места и врши обиколка,контрола на објектите,и превзема превентивни мерки за спречување на штетни настани.
Вработените се униформирани, поседуваат лиценци и легитимации за обезбедување.Возилата се брендирани и препознатливи.

Обезбедувањето е организирано преку 24-часовен надзор над вградените технички системи и уреди со најсовремени дигитална технологија поврзана во нашиот оперативен центар и при секој пристигнат алармен сигнал, со ангажирање на работници и патролни возила се спречува секаков штетен настан.Вработените во центарот се стручно обучени, со лиценци и легитимации за техничко обезбедување и постапуваат по стандардизирани процедури за постапување при дојава или настан.
Во случај на алармна ситуација ценатрот за следење го изветува мобилниот тим –патролата и го испраќа во објектот со цел да го обезбеди до пристигнување на полиција,брза помош или пожарникари.
Мобилните тимови –патролата е распоредена на различни места и врши обиколка,контрола на објектите,и превзема превентивни мерки за спречување на штетни настани.
Вработените се униформирани, поседуваат лиценци и легитимации за обезбедување.Возилата се брендирани и препознатливи.

АГЕНЦИЈА С&С ДООЕЛ Делчево

Тимот за физичко обезбедување нуди песпрекорна заштита и доверливост на нашите клиенти вклучувајки објекти и имоти од секаков тип и намена, вип обезбедување, обезбедување на јавни манифестации и сл.

Техничкиот тим стои на располагање 24 часа во денот, седум дена во неделата, безусловно се грижи за правилно работење на безбедносните системи, додека тимот за обезбедување е подготвен постојано да го набљудува и заштитува Вашиот имот или објект, притоа водејки сметка за намерните и ненамерните посетители во истиот.

Патролните служби на обезбедување се постојано присутни на терените и се од витално значење за физичкото обезбедување на кое му обезбедува постојана подршка било каде и во било кое време. 

„УНА” ДООЕЛ – СКОПЈЕ

Професионални услуги од областа на обезбедување, од добро обучени работници за физичко обезбедување кои работаат по високи стандарди и правила на работа, се од корист за непречено одвивање на работните процеси и постигнување успешни резултати.
За таа цел ги нудиме следните видови услуги за физичко обезбедување на лица, имот и објекти:

 • стационарно физичко обезбедување;
 • физичко обезбедување на индустриски капацитети (надгледување и контрола на производствени капацитети и погони);
 • портирска служба / услуги;
 • патролно физичко обезбедување со пешачки патроли и патролни возила;
 • лично обезбедување / телесна заштита;
 • обезбедување на јавни собири, приватни прослави, спортски, културни, забавни, верски, хуманитарни, социјални, политички, економски и други настани.

  Во зависност од потребите и барањата на клиентите, во рамки на физичкото обезбедување може да бидат вклучени и други безбедносно-заштитни активности.

Висококвалификуваните инженери и техничари со повеќегодишно домашно и меѓународно професионално искуство од областа на имплементација на безбедносни системи може да помогнат во постигнување на највисоко ниво на техничко обезбедување.
Во рамките на техничкото обезбедување, ги нудиме следните услуги:

 • проектирање, испорака и монтажа на системи за техничко обезбедување и нивна гаранција;
 • редовно одржување и сервисирање преку сопствен сервис;
 • дежурни сервисни екипи – 24/7;

  Безбедносни системи достапни на клиентите се:

 • алармни системи за заштита од провала, кражба и напад;
 • системи за видео-надзор, контрола на пристап, детекција и дојава за пожар, детекција и дојава за присуство на гас и вода;
 • домофонски и видео-домофонски системи;
 • системи за периметарска заштита;
  контрола на возила со рампи, автоматски капии и автоматизирани паркинг системи со наплата;
 • интегрирани безбедносни системи.

  Како дел од понудата се и услугите за воспоставување на локален видео-мониторинг центар во обезбедуваните објекти, како и услуги за проверки на движење по GPS (Global Positioning System).

Центарот за обезбедување и надзор (ЦОН) работи 24/7 и во него пристигнуваат сите типови на алармни дојави од сите објекти на клиентот, каде што е поставена безбедносна заштита (телефонска, GSM-GPRS или IP). ЦОН е задолжен за координација и комуникација со интервентниот патролен тим и останатите сектори и служби во случај на алармен сигнал. Во рамките на ЦОН, работи и служба за техничко обезбедување, 24 часа достапна, која се грижи за техничката исправност на поставените уреди и системи.
Преку ЦОН се нудат следните услуги:

 • против-провални алармни системи со 24 часовни техничко и патролно обезбедување;
 • комбинирани против-провални и против-пожарни системи со 24 часовно техничко и патролно обезбедување;
 • известување и алармирање во случај на пристигнат алармен сигнал во ЦОН (известување и активирање на интервентниот патролен тим кој е најблиску до објектот кој е под потенцијален ризик,и во зависност од ситуацијата известување на локалната против-пожарна служба, сопственикот или одговорното лице);
 • “Паник тастер“.

Центарот за обезбедување и надзор (ЦОН) работи 24/7 и во него пристигнуваат сите типови на алармни дојави од сите објекти на клиентот, каде што е поставена безбедносна заштита (телефонска, GSM-GPRS или IP). ЦОН е задолжен за координација и комуникација со интервентниот патролен тим и останатите сектори и служби во случај на алармен сигнал. Во рамките на ЦОН, работи и служба за техничко обезбедување, 24 часа достапна, која се грижи за техничката исправност на поставените уреди и системи.
Преку ЦОН се нудат следните услуги:

 • против-провални алармни системи со 24 часовни техничко и патролно обезбедување;
 • комбинирани против-провални и против-пожарни системи со 24 часовно техничко и патролно обезбедување;
 • известување и алармирање во случај на пристигнат алармен сигнал во ЦОН (известување и активирање на интервентниот патролен тим кој е најблиску до објектот кој е под потенцијален ризик,и во зависност од ситуацијата известување на локалната против-пожарна служба, сопственикот или одговорното лице);
 • “Паник тастер“.